Avskedande

Arbetsgivaren

”X”

Org.nr XXXXXX-XXXX

Den anställde

”X”

Personnr XXXXXX-XXXX

Härmed avskedas den anställde från den ”datum månad år”. Om den anställde önskar muntlig eller skriftlig motivering för avskedandet skall den anställde snarast meddela detta till arbetsgivaren.

Vill den anställde göra gällande att avskedandet är ogiltigt måste den anställde informera arbetsgivaren om detta inom två veckor efter det att den anställde tagit del av avskedandet, och därefter stämma arbetsgivaren inom ytterligare två veckor räknat från det att tiden för underrättelse om ogiltighet gått ut. Har MBL-förhandlingar inletts räknas tiden istället från det att dessa avslutats.

Vill den anställde ha skadestånd, måste den anställde meddela detta inom fyra månader efter det att den anställde tagit del av avskedandet, och därefter stämma arbetsgivaren inom ytterligare fyra månader räknat från det att tiden för underrättelse om skadestånd gått ut. Har MBL-förhandlingar inletts, räknas tiden istället från det att dessa avslutats.

Om den anställde inte följer dessa tidsfrister har den anställde förlorat möjligheten att få frågorna om avskedandets giltighet och kravet på skadestånd prövade.

Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson:

”X”

”kontaktuppgifter”

Detta avskedande har upprättats i två exemplar av vilka arbetsgivaren och den anställde tagit varsitt. Om beskedet översänts till den anställde per rekommenderat brev anses mottagandet ha skett senast tio dagar efter det att brevet lämnades till posten.

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetsgivarens underskrift

OVANSTÅENDE UPPSÄGNING ÄR MOTTAGEN

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetstagarens underskrift