Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

”Tingsrätt”

Box X

”Postadress”

Ansökan om stämning

Kärande: ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr 10 siffror”

             ”Adress”

”Postadress”

Svarande:  ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr 10 siffror”

”Adress”

”Postadress”                                           

Saken:      Vårdnad om barn, barns boende m.m.

Forum:    X tingsrätt är behörig att handlägga tvisten med anledning av att barnen har sin hemvist inom tingsrättens domsaga, föräldrabalken 6 kap. 17 §.

Kommentar: Käranden är den som inkommer med en stämning, svaranden är den som blir stämd. Då denna mall är en stämningsansökan så upprättas den därför av käranden.

Då stämningen rör vårdnad och boende så utgör dessa två ”saken”.

Den tingsrätt som stämningsansökan skickas in till ska vara den tingsrätt som är knuten till det område där barnen är folkbokförda.

Yrkande

”Käranden” yrkar att tingsrätten förordnar om att vårdnaden om parternas              gemensamma barn skall tillkomma henne/honom ensam.

I det fallet att tingsrätten skulle komma fram till att gemensam vårdnad är det bästa för barnen yrkas att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos ”käranden”.

Yrkandena framställs även interimistiskt.

Kommentar: Under yrkanden skall anges vad käranden stämmer svarande för. Interimistiskt betyder att Tingsrätten ska fatta ett preliminärt beslut, vilket fattas vid muntliga förberedelsen. Ett sådant beslut fattar Tingsrätten först då de fått ett snabbyttrande från Socialtjänsten. Ett snabbyttrande är en kortare version av en vårdnadsutredning. Det kan se ut som i exemplet ovan.

      Grunder

Det är förenligt med barnens bästa att ”Käranden” anförtros ensam vårdnad om dem alternativt att de ska ha sitt stadigvarande boende hos henne/honom.

Kommentar: Under grunder skall käranden yrkanden motiveras. Det kan se ut som ovan.

  

   Omständigheter

Bakgrund

”Käranden” har fyra barn tillsammans med ”Svaranden” som alla omfattas av stämningsansökan vilka är:

”Förnamn Efternamn” ”pers nr 10 siffror”, ”Förnamn Efternamn” ”pers nr 10 siffror”, ”Förnamn Efternamn” ”pers nr 10 siffror” och ”Förnamn Efternamn” ”pers nr 10 siffror”.

”Käranden” och ”Svaranden” skilde sig för drygt 1 år sedan.

Sedan ”Käranden” och ”Svaranden” skilde sig har barnen haft sitt stadigvarande boende hemma hos ”Käranden”.

”Svaranden” har haft dagumgänge med barnen till och från.

Problemet som medför att ”Käranden” söker om ensam vårdnad är att det inte existerar något samarbete mellan henne/honom och ”Svaranden”.

”Svaranden” har umgänge och hämtar barnen när det passar henne/honom utan att kommunicera med ”Käranden” om saken.

På grund av deras dåliga samarbete har ”Käranden” tagit initiativ till att få till samarbetssamtal via Socialtjänsten. ”Svaranden” har dock inte svarat på hennes/hans förfrågan om samarbetssamtal varför hon/han har blivit tvungen att gå vidare till tingsrätten.

”Käranden” är positiv till att barnen har ett stort umgänge med ”Svaranden” men det måste bestämmas vilka dagar och mellan vilka tider som umgänget ska ske.

Kommentar: Under omständigheter så skall det redogöras för bakgrunden till att käranden inkommer med stämningen. Det kan se ut som ovan.

     Övrigt

Det begärs att tingsrätten inhämtar snabbyttrande och att tid för muntlig förberedelse sätts ut så snart som möjligt.

Kommentar: Ett snabbyttrande är en kortare version av en vårdnadsutredning som tingsrätten inhämtar från Socialtjänsten.

”Ort den datum månad år”

Niklas Niklasson