Handlingsplan – Medarbetarsamtal

UNDERLAG KORRIGERINGSSAMTAL OCH UPPFÖLJNING

Närvarande:
Datum:
Tid:
Plats:

1. Inledning: (Varför arbetsgivaren har kallat till samtalet och vad arbetsgivaren vill uppnå)
2. Bakgrund: (Arbetsgivarens sammanfattning av händelseutvecklingen fram till tidpunkten för samtalet)
3. Konsekvenser: (Arbetsgivarens redogörelse för de konsekvenser och effekter som medarbetarens agerande anses ha haft/har på verksamheten respektive anställningsförhållandet)
4. Medarbetarens redogörelse och reflektioner: (Medarbetarens bild av händelseutveckling, beteende, handlingar och konsekvenser)
5. Gemensam sammanfattning: (Efter att båda parter har fått ge sin syn på situationen, är det något som förändrats? Hur ser respektive part på situationen?)
6. Framtid: Förändringar: utgå från vad som har kommit fram under samtalet, arbetsgivaren ska redogöra för de förändringar som önskas i medarbetarens beteende samt vilka förändringar (om sådana finns) som bedöms utgöra en nödvändig förutsättning för att anställningsförhållandet ska bestå.

Förändring:
Prioritet:
Varför:

7. Framtid: Handlingsplan: utifrån de förändringar som listats i punkten 6 ovan, vilka åtgärder krävs, vilka kritiska framgångsfaktorer finns för att åtgärderna ska lyckas, hur ska åtgärderna mätas och när ska det vara klart?

Åtgärd
När?
Mätas?
Anteckning

8. Uppföljning: (Inbokning av avstämningsmöte inom två till tre dagar för att följa upp eventuella oklarheter, frågor och funderingar avseende de frågor som avhandlades under medarbetarsamtalet)

Avstämningsmöte (inom två-tre dagar)

Datum:
Tid:
Plats:
Deltagare:

Uppföljningsmöte (tidpunkt avgörs utifrån uppställd handlingsplan)

Datum:
Tid:
Plats:
Deltagare:

Stockholm den______________ÅR____

ARBETSGIVARE

_________________________

Namn:

ARBETSTAGARE

_________________________

Namn:

EVENTUELLT FACKFÖRBUND

_________________________

_________________________

Namn:

AVSTÄMNING AV MEDARBETARSAMTALET DEN__________ÅR_____

Närvarande:
Datum:
Tid:
Plats:

1. Gemensam uppsummering av medarbetarsamtalet: redogörelse för respektive parts uppfattning om huvuddragen i samtalet samt gällande fokusfrågor framöver. Klargör eventuella oklarheter eller missförstånd.
Tillägg/Justeringar: ange eventuella tillägg/justeringar till protokollet från medarbetarsamtalet
Stockholm den______________ÅR____

ARBETSGIVARE

_________________________

Namn:

ARBETSTAGARE

_________________________

Namn:

EVENTUELLT FACKFÖRBUND

_________________________

_________________________

Namn:

UPPFÖLJNINGSMÖTE AVSEENDE MEDARBETARSAMTALET DEN__________ÅR______

Närvarande:
Datum:
Tid:
Plats:

1. Var står vi idag: Redogörelse för hur arbetsgivaren respektive medarbetaren ser på situationen idag, några förändringar sedan senaste medarbetarsamtalet? Vad har varit bra/mindre bra?
2. Uppföljning handlingsplan: Har åtgärderna i handlingsplanen genomförts, vad blev utfallet av genomförda åtgärder? Motsvarade effekterna av åtgärderna uppställda förväntningar? Om en eller flera åtgärder inte har blivit genomförda, vad är skälet till detta?

Åtgärd:
Genomförd ?:
Utfall:
Anteckning:

3. Komplettering av handlingsplan: Behöver handlingsplanen kompletteras med ytterligare åtgärder?

Ytterligare åtgärd:
När ?:
Mätas ?:
Anteckning:

4. Nästa steg: Hur ser planen ut framöver, vad blir nästa steg från arbetsgivarens respektive medarbetarens sida? Vad händer nu?
Stockholm den______________ÅR____

ARBETSGIVARE

_________________________

Namn:

ARBETSTAGARE

_________________________

Namn:

EVENTUELLT FACKFÖRBUND

_________________________

_________________________

Namn: