Äktenskapsförord

Vi, ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr”, och ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr” avtalar härmed genom detta äktenskapsförord följande:

Alternativ 1: All egendom som var och en av oss nu äger liksom den egendom som vi skaffar i framtiden skall utgöra förvärvarens enskilda egendom i vilken make/maka saknar giftorätt.

Kommentar: Alternativ 1 ska användas om man önskar att all egendom som man äger då äktenskapet ingås samt all egendom som man införskaffar under äktenskapet, ska vara enskild egendom och inte utgöra giftorättsgods. Att det är enskild egendom innebär att denna egendom inte ingår i en bodelning vid skilsmässa.

Alternativ 2: All egendom som var och en av oss nu äger liksom den egendom som vi skaffar i framtiden skall utgöra giftorättsgods förutom följande egendom:

  1. Exempel: Makes eventuella ägandeskap i bolag ska vara den makens enskilda egendom vari den andra maken inte äger giftorätt.
  2. Exempel: Alla djur som vi äger eller som vi i framtiden kommer att skaffa ska vara respektive makes enskilda egendom. Den part som är registrerad som ägare ska också anses vara det.
  3. Exempel: Ett belopp om X kr som den ”datum månad år” sattes in på ”Förnamn Efternamn” konto: X i ”bank” ska utgöra hans/hennes enskilda egendom.

Kommentar: Alternativ 2 ska användas om man vill att viss egendom ska vara enskild men att resterande ska utgöra giftorättsgods (dvs. ska ingå i en bodelning vid skilsmässa). Väljer man detta alternativ så ska man lista den egendom som ska vara enskild egendom. Se exempel ovan.

Avkastning och substitut av enskild egendom ska även vara enskild egendom.

Kommentar: Detta innebär att om enskild egendom ökar i värde så ska även värdeökningen vara enskild egendom. Om enskild egendom säljs så ska pengarna för försäljningen vara enskild egendom. Om dessa pengar återinvesteras i ny egendom så ska även denna nya egendom vara enskild egendom.

Genom att underteckna detta avtal förklarar parterna sig även förstå innehållet i detta avtal.

Alla eventuella framtida tvister med anledning av äktenskapet ska lösas med tillämpning av svensk lag och i svensk domstol.

Ort/datum

Förnamn Efternamn

———————————–                                     

Förnamn Efternamn   

———————————–

%d bloggare gillar detta: