Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Bodelning

bodelning

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om bodelning och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med bodelning.

De flesta är säkert bekanta med huvudregeln vid en bodelning som säger att de separerade parternas tillgångar ska fördelas 50/50. Denna regel innebär i praktiken att en bodelning ska utmynna i att respektive part ska äga rätt till hälften av tillgångarnas värde. Utgångspunkten vid en bodelning är att respektive part behåller de saker som respektive part står som ensam ägare för. Om en bodelning i och med detta utmynnar i en snedfördelning så kommer den part som äger saker av ett större värde bli tvungen att dela med sig av sitt övervärde i sådan utsträckning att båda parter efter en bodelning har lika stora tillgångar. Oftast regleras detta genom en överföring av pengar.

Undantag till huvudregeln om 50/50 fördelning är:

•    När parterna inte är gifta utan enbart sambos. I en bodelning sambo ingår endast, till skillnad från en bodelning skilsmässa, bostad och bohag (möbler, husgeråd etc) och detta under förutsättning att de är införskaffade för gemensamt bruk, alltså under pågående förhållande. Undantag till detta är om parterna träffat en överenskommelse om annan fördelning via ett så kallat samboavtal.

•    När parterna upprättat ett äktenskapsförord. Då fördelas tillgångarna enligt vad parterna avtalat om i detta äktenskapsförord.

•    När någon av parterna har egendom som är enskild egendom. Egendom kan göras enskild via de nämnda avtalen äktenskapsförord och samboavtal men därutöver även via en bodelning, ett gåvobrev eller ett testamente.

Det kan ofta vara svårt att enas om ett värde på tillgångarna i samband med en bodelning. I händelse av detta så är det att rekommendera att en värderingsman anlitas. Att anlita en värderingsman är inte så kostsamt som många kanske tror och det är att rekommendera även för ett vanligt ”Ikea-hem”.

När parterna nått en överenskommelse kring fördelningen av tillgångarna så är det av flera skäl viktigt att genomföra en bodelning. Det kanske viktigaste skälet är att undvika tvist parterna emellan kring den överenskomna fördelningen vilket man undviker genom att i ett bodelningsavtal klargöra hur överenskommelsen ser ut.

Därutöver så är en korrekt utförd bodelning många gånger ett krav från banker då den ena parten ska köpa ut den andra från den gemensamma bostaden samt ett krav från Lantmäteriet för att överföra lagfart.