Begrepp

Nedan följer kortare förklaringar av vanliga och kanske mindre vanliga juridiska begrepp. Listan kommer att fyllas på fortlöpande.

Arbetstillstånd är det tillstånd som en utlänning behöver för att få arbeta i Sverige. Arbetstillståndet kan enbart utfärdas till en person som redan har mottagit ett erbjudande om arbete. Det är alltså inte möjligt att få ett arbetstillstånd för att sedan komma till Sverige och söka arbete.

Arvskifte är ett privat avtal som ska undertecknas av arvingar och eventuella universella testamentstagare. Syftet med arvskiftet är att klarlägga fördelningen av den avlidnes kvarlåtenskap.

Avskedande innebär inom arbetsrätten att arbetstagaren med omedelbar verkan och helt utan uppsägningstid skiljs från sitt arbete. Arbetsgivaren får enbart använda sig av ett avskedande under förutsättning att det föreligger grov misskötsel från arbetstagarens sida. I dagligt tal kallas ett avskedande för att få sparken.

Basbeloppsregeln är en regel som innebär att en make, då den andra maken avlidit, har rätt att få tillgångar som, kombinerat med makens egna tillgångar, uppgår till ett värde motsvarande fyra gånger prisbasbeloppet. Basbeloppsregeln går före både testamente och särkullsbarns rätt till att omgående få ut sin arvslott.

Befintligt skick är ett förbehåll om att något säljs i det skick det är. Ett sådant förbehåll innebär dock inte alltid att en säljare befrias från ansvar för eventuella fel eftersom sådant regleras i köplagen.

Bodelning är en fördelning av tillgångar mellan två makar eller två sambos som görs i samband med en separation. Den överenskomna fördelningen skrivs ner i ett bodelningsavtal. I en bodelning vid skilsmässa ingår all egendom som inte är reglerad som enskild egendom i t.ex. ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. Vid en bodelning efter ett samboskap så ingår endast bostad och bohag under förutsättning att de är införskaffade för gemensamt bruk.

Bouppteckning är en förteckning av den avlidnes tillgångar och skulder enligt vad som framkom i boutredningen. En bouppteckning ska även göras i samband med en konkurs och är då en förteckning av tillgångar och skulder tillhörande gäldenären.

Boutredning ska göras då någon avlidit. Boutredningen syftar till att kartlägga den avlidna personens tillgångar och skulder så som de såg ut vid tidpunkten för dödsfallet. Dessa ska sedan nedtecknas i en bouppteckning.

Bröstarvinge är den avlidnes närmaste arvinge och denne är antingen barn eller barnbarn till den avlidne. Bröstarvingen har rätt till sitt arv före alla eventuella andra arvingar.

Bygglov är ett tillstånd man ansöker om hos kommunen. Normalt sätt så är bygglov nödvändigt då större förändringar ska göras på en fastighet. Det kan handla om att bygga nytt, bygga om, bygga till eller om att förändra användningen av en befintlig byggnad.

Civilrätt kallas den del av juridiken som har att göra med förhållanden mellan privatpersoner, företag och organisationer av olika slag. Civilrätten omfattar familjerätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt, arvsrätt m.m.

Dold samäganderätt har man om man införskaffat egendom tillsammans med någon annan. Egendom som nyttjas gemensamt till vilken man, enligt överenskommelse, bidragit ekonomiskt samtidigt som den andra parten framstår som ägare.

Domvilla innebär att det begåtts ett grovt fel som kan ha haft inverkan på utgången av ett mål. Exempel på grova fel är att domen i målet drabbat någon som inte är en part i det prövade målet eller att domstolen som prövat målet inte haft behörigheten att så göra. Anser man sig ha drabbats av en domvilla så ska man kontakta hovrätten skriftligen då domen kommer från tingsrätt alternativt myndighet. Kommer domen från annan rättslig instans så ska man istället skriftligen kontakta Högsta domstolen.

Dödsbo är en juridisk person som förvaltar egendomen efter en avliden person. Dödsboet kan ses som en organisation som består av dödsbodelägare och eventuella efterarvingar som i sin tur består av efterlevande som ska ta del av arvet efter den avlidne. I vissa fall så kan dödsboet även förvaltas av en boutredningsman. Då arvskifte har gjorts och den avlidnes egendom därmed har fördelats mellan de arvsberättigade så upplöses dödsboet.

Dödsbodelägare är de personer som tillsammans förvaltar dödsboet och dess tillgångar fram till dess att dödsboet upplöses. Dödsbodelägarna agerar även företrädare för dödsboet gentemot tredje man och har även rätt att föra dödsboets talan i eventuella mål och sammanhang som rör dödsboet.

Egenmäktigt förfarande innebär att man utan lov tar och/eller använder någon annans egendom utan att ha för avsikt att behålla eller sälja egendomen. Ett exempel kan vara om man lånar grannens gräsklippare utan att fråga grannen om lov men med avsikten att sedan återlämna den.

Enskild egendom avser en makes/makas egendom som inte utgör giftorättsgods och som därmed inte ingår i en bodelning vid skilsmässa. Enskild egendom förekommer även i samboförhållanden och regleras då genom ett samboavtal. Egendom görs vanligen enskild via ett äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente men även via vissa typer av försäkringar och pensionssparanden.

Figurmärke är, enkelt uttryckt, en logotyp. Figurmärket kan bestå av antingen enbart en figur, en figur i kombination med ord eller enbart ord. I det senare fallet så måste dock ordet/orden vara utformade med ett särskilt typsnitt genom vilket det/dem gjorts unika.

Force majeure kommer från franskan och betyder övermakt. Det är ett inom avtalsrätten vanligt förekommande begrepp som avser en oförutsedd händelse eller omständighet som inte varit möjlig att förhindra. Force majeure kan befria en avtalspart från dess skyldighet att behöva fullfölja ett avtal.

Förlikning innebär att att de tvistande parterna når en överenskommelse i ett mål istället för att en domstol avgör målet. Om parterna så begär så kan domstolen utfärda en dom i vilken parternas förlikning fastställs.

Förskott på arv utgörs av det som en bröstarvinge har mottagit i form av gåva från arvlåtaren då denne var i livet. Det kan också handla om att arvlåtaren efterskänker en fordran till bröstarvingen. Ett förskott på arv ska avräknas från bröstarvingens arv då arvlåtarens kvarlåtenskap fördelas förutsatt att arvlåtaren inte specifikt uttryckt att det inte ska utgöra ett förskott på arv i t.ex. ett testamente eller gåvobrev.

GDPR (i Sverige även dataskyddsförordningen) är en ny förordning som EU har beslutat om och som träder i kraft den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att reglera hur personuppgifter ska behandlas och den kommer i Sverige att ersätta PUL (personuppgiftslagen). GDPR medför att företag, organisationer och myndigheter kommer att behöva utarbeta nya rutiner för hur personuppgifter ska hanteras. Följs inte reglerna GDPR så kan det medföra omfattande straffavgifter.

Gemensamt bohag inbegriper de saker som sambos eller makar införskaffat med syfte att ha i den gemensamma bostaden. Det kan exempelvis handla om elektronik, möbler, köksutrustning, konst etc.

Giftorätt är den rätt makar har i varandras egendom. Givet att inget äktenskapsförord är upprättat så utgör all egendom giftorättsgods och ska, med några få undantag, delas på hälften vid en eventuell bodelning efter skilsmässa. Att egendom utgör giftorättsgods påverkar dock inte äganderätten.

Holografiskt testamente eller ”nödtestamente” upprättas av en person som befinner sig i nöd. Det holografiska testamentet har skrivits eller dikterats av personen själv och har undertecknats utan bevittning. Ett holografiskt testamente är enbart giltigt i händelse av att personen som upprättat det har befunnit sig i en situation som omöjliggjort upprättandet av ett vanligt testamente.

Huvudförhandling är det som i vardagligt tal kallas för rättegång. Det är i denna förhandling som ett mål avgörs. Rör det sig om civilrättsliga mål så föregås huvudförhandlingen av en muntlig förberedelse. Rör det sig om brottmål så föregås huvudförhandlingen av en förundersökning utförd av polis och åklagare samt, i vissa omfattande mål, en förberedande förhandling. Huvudförhandlingen består av tre delar: sakframställning, bevisning och slutanförande.

Immaterialrätt är ett rättsområde som reglerar ensamrätt till uppfinningar, varumärken, mönster, litterära och konstnärliga verk. De fyra största typerna av immaterialrätt är Upphovsrätt, Patenträtt, Varumärkesrätt och Mönsterrätt.

Inarbetat varumärke är ett varumärke som är allmänt känt, som en beteckning för den vara eller tjänst som varumärkets innehavare levererar, hos målgruppen det riktar sig emot. Detta kan avse hela landet men även gälla för en specifik region. Är varumärket exempelvis känt hos varumärkets målgrupp i Skåne, som en beteckning för varan eller tjänsten som levereras, så kan varumärket anses vara inarbetat i just Skåne.

Indispositiva mål avser mål som inte går att lösa med en förlikning parterna emellan utan domstolens samtycke. Oftast rör det sig om familjerättsliga mål som avhandlar saker som äktenskapsskillnad, vårdnad om barn eller att fastställa faderskap. Även mål som rör fastighetsbildning är indispositiva.

Kärande är den part som ansöker om en stämning och genom detta väcker talan i domstol. Att detta görs är förutsättningen för att tingsrätten ska kunna pröva en tvist.

Muntlig förberedelse är ett sammanträde vars syfte är att förbereda ett mål för en eventuell huvudförhandling och ett avgörande. I vissa fall kan ett mål avgöras redan i samband med den muntliga förberedelsen. Rör det sig om brottmål så är dock muntliga förberedelser sällan förekommande.

Offentlig rätt är ett begrepp som rymmer såväl stats- som förvaltningsrätt. Inom statsrätten återfinns grundlagarna samt regler för statsskicket. Inom förvaltningsrätten återfinns de rättsregler som reglerar hur kommuners och myndigheters verksamheter ska bedrivas. Även folkrätt räknas ibland in under begreppet offentlig rätt.

Ordmärke består av ord, bokstavskombinationer eller bokstavs- och sifferkombinationer. När ordmärket består av ord så kan dessa vara antingen ett eller flera. När ett ordmärke registreras hos Patent- och registreringsverket så sker registreringen alltid i ett standardiserat typsnitt. Detta innebär att det även är nödvändigt att ansöka om figurmärkesskydd i händelse av att det ordmärke ni vill ha registrerat har en speciell utformning.

Personuppgiftsansvarig är i regel ett aktiebolag, en stiftelse, en förening, annan juridisk person eller en myndighet. Den personuppgiftsansvarige bestämmer vilka sorters uppgifter som ska behandlas, vad de ska användas till samt ansvarar för att uppgifterna hanteras på ett korrekt sätt och i enlighet med reglerna i GDPR.

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter åt den personuppgiftsansvarige. Detta personuppgiftsbiträde kan exempelvis vara en myndighet, en institution, en juridisk eller fysisk person. Personuppgiftsbiträdet finns aldrig inom samma organisation som den personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsincident består av en säkerhetsincident som kan komma att riskera människors fri- och rättigheter. Exempel på personuppgiftsincidenter är är om personuppgifter har blivit förstörda, tappats bort eller kommit i orätta händer. En personuppgiftsincident kan vara såväl avsiktlig som oavsiktlig. Vissa personuppgiftsincidenter måste anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från dess att dem upptäckts.

Principalansvar avser det ansvar som en arbetsgivare har för en arbetstagare. Det kan handla om att arbetsgivaren ansvarar för person- eller sakskada som arbetstagaren orsakar p.ga. fel eller försummelse, förmögenhetsskada som arbetstagaren vållar genom brott eller skada vållad av arbetstagaren p.ga. att arbetstagaren har kränkt någon. Arbetsgivaren har dock enbart ett principalansvar då nämnda skador uppstår då arbetstagaren är i tjänst.

Rättshjälp kan man i vissa ärenden ansöka om ifall man inte kan få rättsskydd. Rättshjälp är ett statligt bidrag som betalas ut av Rättshjälpsmyndigheten. Syftet med detta bidrag är att ekonomiskt avlasta personer eller dödsbon i händelse av att dessa behöver anlita ett juridiskt ombud.

Rättsskydd ingår oftast i diverse försäkringar som t.ex. hem- och villaförsäkring men även i båt- och bilförsäkring. Syftet med rättsskyddet är att ersätta en inte obetydlig del av uppkomna kostnader i händelse av att man behöver anlita ett juridiskt ombud.

Samboavtal är samboförhållandets motsvarighet till ett äktenskapsförord. I ett samboavtal så kan man antingen reglera bostad och bohag som enskild egendom eller tydliggöra hur dessa ska fördelas vid en bodelning efter ett avslutat samboförhållande.

Semesterersättning får en arbetstagare istället för semesterledighet. Semesterersättning tillämpas egentligen enbart då en anställning avslutas eller vid kortare anställningar.

Semesterlön får en arbetstagare då denne tar ut semester. Semesterlönen består av den vanliga lönen samt ett tillägg.

Servitut ger en fastighetsägare rätten att nyttja mark tillhörande en annan fastighet för vissa specifika ändamål. Det finns två varianter: officialservitut (lantmäteriservitut) samt avtalsservitut. Det förstnämnda bildas genom ett beslut av en myndighet. Det sistnämnda bildas genom upprättandet av ett privat avtal mellan de berörda parterna.

Svarande är den part som det riktas krav emot i samband med en tvistemålsrättegång.

Testamente upprättas för att klargöra hur en person önskar att dennes kvarlåtenskap ska fördelas då denne avlidit. Det finns tydliga formkrav för hur ett testamente ska upprättas. Dessa formkrav består av att testamentet ska upprättas skriftligen samt av att testamentet ska undertecknas av två vittnen som ska närvara när testatorn (den som upprättar testamentet) undertecknar testamentet och dessa vittnen måste vara införstådda i att det är ett testamente de bevittnar. Följs inte dessa formkrav, eller om en bröstarvinges laglott kränks, så kan det finnas utrymme för att ogiltigförklara testamentet.

Umgänge är ett barns rätt att få umgås med en förälder som barnet inte bor hos. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar att tillgodose barnets behov av umgänge.

Universell testamentstagare är en testamentstagare som har rätt till en del eller hela kvarlåtenskapen enligt ett testamente.  

Uppsägning innebär att en arbetstagare skiljs från sin anställning. En arbetsgivare kan säga upp en arbetstagare antingen p.ga. arbetsbrist eller personliga skäl. Till skillnad mot ett avskedande så har arbetstagaren, vid en uppsägning, rätt till en uppsägningstid.

Varumärkesintrång kan anses vara begånget då ett skyddat varumärke nyttjas av någon i dennes näringsverksamhet trots att denne inte äger det. Att varumärkesintrång kan leda till böter, fängelse och göra den som begått det skadeståndsskyldig.

Vårdnad är en förälders, eller annan vårdnadshavares, skyldighet och rätt att fatta beslut rörande ett barns omvårdnad och uppfostran samt att säkerställa att dessa utförs på ett vis som främjar barnets bästa.

Äktenskapsförord är ett avtal makar emellan som reglerar hur egendom ska fördelas dem emellan i samband med en bodelning vid en skilsmässa. Äktenskapsförordet måste registreras hos Skatteverket och undertecknas av båda makarna för att vara giltigt.

Äktenskapshinder är omständigheter som utgör hinder för att ingå äktenskap. Ett par exempel på sådana hinder är om någon eller båda av de tilltänkta makarna är under 18 år eller om de är släkt i rakt upp- eller nedstigande led. Länsstyrelsen kan dock i vissa fall lämna dispens om det anses föreligga särskilda skäl.

Äktenskapsskillnad är det som i dagligt tal kallas för skilsmässa och innebär att ett äktenskap upplöses. Ansökan om äktenskapsskillnad görs hos tingsrätten. Om makarna är överens om att skiljas och om det inte finns något hemmavarande barn under 16 år så går skilsmässan igenom utan betänketid. Om däremot enbart en av makarna vill skiljas eller om det finns hemmavarande barn under 16 år så föregås skilsmässan av en betänketid på 6 månader.

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning!