Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Avsked

Avsked

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om avsked och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med avsked.

Grov misskötsel

Ett avsked innebär att arbetstagaren med omedelbar verkan skiljs från sitt arbete, det vill säga helt utan uppsägningstid. Arbetsgivaren får enbart använda sig av ett avsked om det föreligger grov misskötsel från arbetstagarens sida.

Grov misskötsel kan t.ex. bestå av att arbetstagaren har:

•    Arbetat för ett konkurrerande bolag under pågående anställning

•    Stulit från arbetsgivaren (även mindre stölder betraktas som allvarliga)

•    Misshandlat eller på olika sätt trakasserat medarbetare eller chefer

•    Talat illa om arbetsgivaren på t.ex. sociala medier eller i offentliga sammanhang

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om grov misskötsel och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med grov misskötsel.

Avsked – tillvägagångssätt och konsekvenser

Då arbetstagaren vid ett avsked omedelbart skiljs från sin anställning så förekommer det att arbetsgivare väljer avsked framför uppsägning i de situationer där arbetsgivaren inte har tillräcklig bevisning för att kunna genomföra en uppsägning.

Avsked innebär även, utöver att arbetstagaren skiljs från sin anställning med omedelbar verkan och helt utan uppsägningstid, att arbetstagaren får en karenstid på eventuell a-kassa som normalt omfattar 45 ersättningsdagar samt att avskedandet står fast tills dess att en domstol fattat annat beslut.

Använder sig däremot arbetsgivaren av en uppsägning på grund av personliga skäl så går det istället att ogiltigförklara uppsägningen vilket innebär att arbetstagaren har rätt till lön tills dess att en domstol fattat annat beslut.

Råder det delade meningar om att arbetsgivaren haft en saklig grund för avsked, så blir det i regel en förhandling parterna emellan. Utfallet av en sådan förhandling blir antingen att arbetstagaren inte får ett avsked alternativt att arbetsgivaren ”köper ut” arbetstagaren. Med utköp avses att arbetstagaren mot ett visst antal månadslöner eller en klumpsumma går med på att frivilligt avsluta sin anställning. Summans storlek är ej reglerad i lag utan är en förhandlingsfråga.

Om parterna inte kan nå en överenskommelse så kan arbetsgivaren ändå välja att gå vidare med ett avsked. Arbetstagaren kan då välja att ta ärendet vidare till domstol där oftast vidare försök att nå samförståndslösningar görs men misslyckas detta åter så fattar domstolen ett beslut i frågan. Vinner arbetstagaren målet kan beslutet bli att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig för den kränkning som ett felaktigt avsked innebär samt därutöver även för den ekonomiska skada som arbetstagaren lidit på grund av ett felaktigt avsked.

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om tillvägagångssätt och konsekvenser och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med tillvägagångssätt och konsekvenser.

Ogiltighetsförklaring av avsked och utköp

Arbetstagaren kan också, istället för skadestånd, begära att ett avsked ogiltighetsförklaras vilket innebär att arbetstagaren får sin anställning åter men detta först efter beslut från domstol. Arbetstagaren måste, vid en ogiltighetsförklaring, agera skyndsamt då tidsfristerna kan vara så korta som 1 vecka. Om arbetsgivaren, vid en ogiltighetsförklaring, motsätter sig att arbetstagaren återgår i arbete så äger arbetsgivaren rätten att köpa ut arbetstagaren för:

•    16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid (Vid mindre anställningstid än 16 månader gäller andra regler)

•    24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid

•    32 månadslöner vid minst tio års anställningstid

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om ogiltighetsförklaring av avsked och utköp och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med ogiltighetsförklaring av avsked och utköp.

Tid och kostnad

Normalt sett så ligger det i samtliga inblandade parters intresse att lösa situationen så snabbt som möjligt. Når parterna en överenskommelse utanför rätten så tar processen i regel 1 till 4 veckor. Om ärendet däremot går till domstol så tar processen i regel 3 månader till 2 år.

Arbetstagaren kan antingen välja att bli företrädd av sitt fackförbund eller av ett privat ombud. Ofta väljer arbetstagaren ett privat ombud och har då möjlighet att söka rättshjälp från staten. I regel är de flesta arbetstagare vid ett avsked berättigade rättshjälp.

Ring oss på 0771-955 955 för kostnadsfri juridisk rådgivning om avsked och/eller för att anlita en jurist för konkret juridisk hjälp med avsked.