Aktieöverlåtelseavtal

Mellan

Förnamn Efternamn“, “pers nr” (Säljaren)

Och

Förnamn Efternamn“, “pers nr” (Köparen)

Beträffande

Bolagsnamn“, Org.nummer: XXXXXX-XXXX

ingånget den

[ÅÅÅÅMMDD]

1        BAKGRUND

1.1        ”Bolagsnamn”, XXXXXX-XXXX (”Bolaget”), är ett svenskt aktiebolag som har ett registrerat aktiekapital om X kronor fördelat på X aktier. Säljaren äger X av Aktierna i Bolaget.

1.2        Säljaren önskar sälja X av aktierna och Köparen önskar köpa X av aktierna och Parterna träffar därför följande avtal.

2        DEFINITIONER

I detta Avtal skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

Aktierna har den betydelse som anges i punkt 1.1.

Arbetsdagar avser sådan dag då affärsbanker i ”Stad” håller öppet för allmänheten och erbjuder banktjänster (utöver internetbanktjänster).

Avtal avser detta avtal

Avtalsdagen avser den dag båda parterna har undertecknat avtalet.

Bolaget har den betydelse som anges i punkt 1.1.

Parter avser Säljaren och Köparen gemensamt och Part en av dem.

Tillträdesdagen har den betydelse som anges i punkt 5.1.1.

3        ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING

3.1        Säljaren överlåter härmed till Köparen och Köparen förvärvar härmed från Säljaren Aktierna på de villkor som anges i detta Avtal.

4        KÖPESKILLING

4.1       Köpeskilling

4.1.1     Köpeskillingen för Aktierna skall vara X svenska kronor (”Köpeskillingen”).

4.1.2     Köpeskillingen skall erläggas till Säljarens konto [kontonummer] i [bankens namn] före kl. 11:00 svensk tid på Tillträdesdagen.

5        TILLTRÄDE

5.1       Tid och plats för tillträde

5.1.1     Tillträde skall äga rum vid undertecknandet av detta Avtal.

6        SÄLJARENS GARANTIER

6.1       Bolagsfrågor

6.1.1     Aktierna utgör en X av samtliga av Bolagets utgivna aktier och aktiekapitalet är till fullo inbetalt.

6.1.2     Säljaren äger Aktierna och Aktierna är fria från optionsrätt, liksom från panträtt och andra sakrätter.

6.2       Förhållande till Säljaren

6.2.1     Per Tillträdesdagen

  1. har varken Säljaren eller Säljaren Närstående några fordringar på Bolaget förutom Köpesskillingen.

7        ÖVRIGT

7.1        Fullständig reglering
Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och ersätter samtliga skriftliga och muntliga avtal och åtaganden och utfästelser som föregått detsamma.

7.2        Ändringar och tillägg
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av behöriga företrädare för Parterna.

8        TVISTELÖSNING

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman och skall, om inte skiljedomsinstitutet bestämmer något annat, hanteras som ett förenklat förfarande.

Skiljeförfarandet ska äga rum i ”Stad”. 

Ort/datum Ort/datum
NN NN
 
%d bloggare gillar detta: