Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Anställningsavtal

Mellan NN XXXXXX-XXXX, nedan kallat arbetsgivaren, och NN, nedan kallad arbetstagaren, med personnummer XXXXXX-XXXX har följande avtal träffats.

1 § Befattning och arbetsuppgifter

Arbetstagaren anställs som X.

Arbetstagaren skall i arbetsgivarens namn och för dennes räkning utföra X. Arbetstagaren skall även i övrigt utföra de arbetsuppgifter som verksamheten kräver i enlighet med arbetsgivarens instruktioner. Arbetstagaren skall följa gällande lagstiftning och praxis inom området.

Arbetsgivaren ska medverka till att arbetstagaren i rimlig omfattning löpande vidareutbildas och tillse att han deltar i all sådan utbildnings- och kursverksamhet som arbetsuppgifterna kräver.

Anställningsförhållandet grundar sig på ömsesidig lojalitet och förtroende. Arbetstagaren skall utföra sitt arbete så att maximalt förtroende och goodwill tillskapas för arbetsgivarens verksamhet.

2 § Anställningsform

Alternativ:

  • Anställningen utgör en visstidsanställning fr. o m 2018-MM-DD tom 2018-MM-DD

Eller:

  • Anställningen utgör en tillsvidareanställning

Eller:

  • Anställningen utgör en provanställning fr. o m 2018-MM-DD tom 2018-MM-DD

Vill inte bolaget eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Sker det ej, övergår provanställningen till en tillsvidareanställning. Provanställningen får utan angivande av skäl avbrytas även före prövotidens utgång. I sådant fall skall motparten underrättas senast 14 dagar i förväg.

3 § Lön

Ersättningen för arbete utgår med X kr per månad/X kr per timme/med X % provision.

4 § Semester

För anställningen utgår lagstadgad semester om f n 25 semesterdagar per semesterår. Löpande kalenderår räknas som kvalifikations- och semesterår (s.k. löpande intjänande).

5 § Arbetstid

Ordinarie arbetstid för anställningen är 40 timmar/vecka men arbetstiden är oreglerad. Det förutsätts att arbetstagaren förlägger sina arbetstider i enlighet med verksamhetens krav, vilket kan innebära kvällar.

6 § Sjuklön

I fråga om sjuklön tillämpas bestämmelserna enligt vid varje tidpunkt gällande svensk lagstiftning på området.

7 § Pensioner och försäkringar

Arbetsgivaren bekostar erforderliga försäkringar och avgifter som är nödvändiga för arbetstagarens verksamhet. Tjänstepension och andra typer av försäkringar tecknas efter särskild överenskommelse med arbetsgivaren.

8 § Uppsägningstider

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av 1 månad. Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av

  • 2 månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 2 år men kortare än 4 år.
  • 3 månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 4 år men kortare än 6 år.
  • 4 månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 6 år men kortare än 8 år.
  • 5 månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 8 år men kortare än 10 år.
  • 6 månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst 10 år.

9 § Resekostnader

Vid resor i tjänsten i övrigt utgår ersättning för de faktiska kostnaderna. Den anställde är skyldig att skriftligt verifiera sina resekostnader. Restidsersättning och traktamente utgår ej.

10 § Bisysslor

Arbetstagaren har endast rätt att inneha sådan bisyssla som uttryckligen godkänts av arbetsgivaren.

11 § Tystnadsplikt och konkurrens

Arbetstagaren förbinder sig att vare sig under eller efter anställningen för utomstående röja uppgifter som i något avseende kan skada arbetsgivaren. Arbetstagaren skall följaktligen iakttaga diskretion rörande exempelvis arbetsmetoder, affärsrelationer, marknadsföring, anställningsvillkor, kundkontakter m.m.

Arbetstagaren är också in förstådd med att han, om anställningen upphör, ej har rätt att ta över arbetsgivarens kunder eller tidigare kunder, till ett med arbetsgivaren konkurrerande företag. Arbetstagaren är tvärtom skyldig att avstå från arbetsgivarens kunder eller tidigare kunder och skall aktivt verka för att dessa återgår till arbetsgivaren.

Iakttages inte dessa regler skall arbetstagaren ersätta arbetsgivaren för uppkommen ekonomisk skada. Kan den ekonomiska skadan inte närmare fastställas, utgår som lägsta skadeståndsbelopp tre (3) basbelopp enligt lagen om allmän försäkring.

Av detta anställningsavtal, som är upprättat i två exemplar, har parterna erhållit var sitt exemplar. Detta avtal ersätter alla tidigare skrivna avtal mellan nedanstående arbetsgivare och arbetstagare.

Ort/datum                                                                     Ort/datum                                        

NN  (Arbetstagare)                                                      NN  (Arbetsgivare)