Bodelningsavtal Sambo

Följande tillgångar och skulder är i detta fall föremål för bodelning:

Kommentar: Nedan listas sambornas respektive tillgångar och skulder som i samförstånd samborna emellan ska ingå i bodelningen. Vad gäller tillgångar så handlar det vid ett samboskap enbart om gemensam bostad samt gemensamt bohag och eventuella skulder måste därför vara knutna till nån av dessa.

Sambo 1:

”Förnamn Efternamn” tillgångar:

X

”Förnamn Efternamn” skulder:

X

Sambo 2:

”Förnamn Efternamn” tillgångar:

X

”Förnamn Efternamn” skulder:

X

Sambornas överenskomna fördelning av tillgångar och skulder:

Kommentar: Nedan nedskrives sambornas överenskomna fördelning av sambornas respektive tillgångar och skulder.

Sambo 1:

”Förnamn Efternamn” får:

X

”Förnamn Efternamn” behåller betalningsansvar för:

X

Sambo 2:

”Förnamn Efternamn” får:

X

”Förnamn Efternamn” behåller betalningsansvar för:

X

Bostad:

Kommentar: Nedan nedskrives hur samborna har för avsikt att fördela bostaden. Samborna kan enas om antingen försäljning eller övertagande.

Alternativ 1:

Härmed överenskommer vi att bostaden ska säljas samt att vi delar lika på vinst/förlust.

Alternativ 2:

Kommentar: Då en av samborna mot ersättning tar över bostaden (utköp i dagligt tal) så är praxis att mäklararvode och reavinstskatt tas med i beräkningen. Inga av dessa kostnader kommer att aktualiseras i samband med själva övertagandet. Poängen med att de ska med i beräkningen, enligt praxis, är att dessa kostnader kommer uppstå för den övertagande sambon i händelse av att denna i framtiden säljer bostaden och att den övertagande sambon därför ska kompenseras för dessa i samband med övertagandet.

Härmed överenskommer vi att ”förnamn efternamn” ska övertaga bostaden, d.v.s. tillskiftas 1/1 bostaden, från ”förnamn efternamn”. Beräkning av kostnad för övertagandet ska ske enligt följande:

Värderingssumma (marknadsvärde) –                 X kr
Mäklararvode 2% (av värderingssumma) –                 X kr
Renoveringskostnad –                 X kr
Anskaffningsvärde (köp av bostad) –                 X kr
Vinst –                 X kr
Skatt 22% –                 X kr
Värderingssumma (marknadsvärde)                    X kr
Skatt 22% –                  X kr
Mäklararvode 2% (av värderingssumma) –                  X kr
Summa –                 X kr
Lån –                 X kr
Kvar att dela på –                 X kr
Övertagande (50%)  –                 X kr

Kommentar: Nedan mening innebär att samborna på annat sätt än genom detta bodelningsavtal har kommit överens om hur den egendom som inte uttryckligen omnämns i bodelningsavtalet ska fördelas.

All övrig egendom som ej omnämnts i detta bodelningsavtal sämjedelas.

Kommentar: Nedan mening innebär att sambornas överenskommelse i detta bodelningsavtal är slutgiltig givet att inga direkta felaktigheter förekommit såsom exempelvis att någon av samborna undanhållit tillgångar.

Med denna bodelning förklarar vi oss härmed nöjda och har inga ytterligare anspråk att rikta gentemot varandra.

Detta bodelningsavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav samborna har tagit varsitt.

”Ort, datum, månad, år”

____________________


Förnamn Efternamn

”Ort, datum, månad, år”

____________________


Förnamn Efternamn

Kommentar: Ett bodelningsavtal behöver inte bevittnas för att vara giltigt, det räcker med att båda sambor undertecknar det. Skulle det däremot uppstå en tvist samborna emellan angående bodelningsavtalet så kan en bevittning vara bra ur bevishänseende. En bevittning kan se ut som nedan.

Att ”Förnamn Efternamn” och ”Förnamn Efternamn” denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro förklarat att ovanstående bodelningsavtal utgör respektive sambos fria vilja och att båda sambos därunder egenhändigt skrivit sitt namn, intygas av oss särskilt anmodade vittnen.

Ort, datum, månad, år som ovan                                                 

Vittne 1:

——————————- 

Förnamn Efternamn 

Vittne 2:

——————————

Förnamn Efternamn