Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Bodelningsavtal Skilsmässa

Följande tillgångar och skulder är i detta fall föremål för bodelning:

Kommentar: Nedan listas makarnas respektive tillgångar och skulder som i samförstånd makarna emellan ska ingå i bodelningen. Vad gäller tillgångar så kan det exempelvis handla om bankmedel, aktier och fonder alternativt fysiska tillgångar som exempelvis hus, bil, båt etc.

Make/maka 1:

”Förnamn Efternamn” tillgångar:

X

”Förnamn Efternamn” skulder:

X

Make/Maka 2:

”Förnamn Efternamn” tillgångar:

X

”Förnamn Efternamn” skulder:

X

Makarnas överenskomna fördelning av tillgångar och skulder:

Kommentar: Nedan nedskrives makarnas överenskomna fördelning av makarnas respektive tillgångar och skulder.

Make/maka 1:

”Förnamn Efternamn” får:

X

”Förnamn Efternamn” behåller betalningsansvar för:

X

Make/maka 2:

”Förnamn Efternamn” får:

X

”Förnamn Efternamn” behåller betalningsansvar för:

X

Bostad:

Kommentar: Nedan nedskrives hur makarna har för avsikt att fördela bostaden. Makarna kan enas om antingen försäljning eller övertagande.

Alternativ 1:

Härmed överenskommer vi att bostaden ska säljas samt att vi delar lika på vinst/förlust.

Alternativ 2:

Kommentar: Då en av makarna mot ersättning tar över bostaden (utköp i dagligt tal) så är praxis att mäklararvode och reavinstskatt tas med i beräkningen. Inga av dessa kostnader kommer att aktualiseras i samband med själva övertagandet. Poängen med att de ska med i beräkningen, enligt praxis, är att dessa kostnader kommer uppstå för den övertagande parten i händelse av att denna i framtiden säljer bostaden och att den övertagande parten därför ska kompenseras för dessa i samband med övertagandet.

Härmed överenskommer vi att ”förnamn efternamn” ska övertaga bostaden, d.v.s. tillskiftas 1/1 bostaden, från ”förnamn efternamn”. Beräkning av kostnad för övertagandet ska ske enligt följande:

Värderingssumma (marknadsvärde) –                 X kr
Mäklararvode 2% (av värderingssumma) –                 X kr
Renoveringskostnad –                 X kr
Anskaffningsvärde (köp av bostad) –                 X kr
Vinst –                 X kr
Skatt 22% –                 X kr
Värderingssumma (marknadsvärde)                    X kr
Skatt 22% –                  X kr
Mäklararvode 2% (av värderingssumma) –                  X kr
Summa –                 X kr
Lån –                 X kr
Kvar att dela på –                 X kr
Övertagande (50%)  –                 X kr

Kommentar: Nedan mening innebär att makarna på annat sätt än genom detta bodelningsavtal har kommit överens om hur den egendom som inte uttryckligen omnämns i bodelningsavtalet ska fördelas.

All övrig egendom som ej omnämnts i detta bodelningsavtal sämjedelas.

Kommentar: Nedan mening innebär att makarnas överenskommelse i detta bodelningsavtal är slutgiltig givet att inga direkta felaktigheter förekommit såsom exempelvis att någon av makarna undanhållit tillgångar.

Med denna bodelning förklarar vi oss härmed nöjda och har inga ytterligare anspråk att rikta gentemot varandra.

Detta bodelningsavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav makarna har tagit varsitt.

”Ort, datum, månad, år”

——————————


Förnamn Efternamn

”Ort, datum, månad, år”

——————————


Förnamn Efternamn

Kommentar: Ett bodelningsavtal behöver inte bevittnas för att vara giltigt, det räcker med att båda makar undertecknar det. Skulle det däremot uppstå en tvist makarna emellan angående bodelningsavtalet så kan en bevittning vara bra ur bevishänseende. En bevittning kan se ut som nedan.

Att ”Förnamn Efternamn” och ”Förnamn Efternamn” denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro förklarat att ovanstående bodelningsavtal utgör respektive makes fria vilja och att båda makar därunder egenhändigt skrivit sitt namn, intygas av oss särskilt anmodade vittnen.

Ort, datum, månad, år som ovan                                                 

Vittne 1:

——————————


Förnamn Efternamn

Vittne 2:

——————————


Förnamn Efternamn