Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Framtidsfullmakt

Med denna bemyndigas nedan angivna person (fullmaktstagaren) att fritt och obegränsat sköta och agera ombud för alla mina ekonomiska intressen.

Fullmaktstagaren ges härmed rätten att:

  • i mitt ställe fritt föra diskussioner med privatpersoner, företag och myndigheter
  • i mitt ställe ingå avtal, underteckna och mottaga tillgångar
  • i mitt ställe utföra alla de åtgärder och handlingar som jag själv med laga verkan kan utföra
  • i mitt ställe avyttra fast egendom samt bostadsrättslägenhet och för detta underteckna och mottaga köpesumma
  • i övrigt sköta om min person

Framtidsfullmakten slutar att gälla om den av mig återkallas skriftligen, återtas eller förstörs eller vid mitt frånfälle.

Fullmaktsgivare

——————————


Namn

——————————


Personnummer

——————————


Adress

——————————


Postnummer, ort

——————————


Telefon

Fullmaktstagare

——————————


Namn

——————————


Personnummer

——————————


Adress

——————————


Postnummer, ort

——————————


Telefon

I händelse av förhinder för fullmaktstagaren skall ”namn och personnummer” träda i fullmaktstagarens ställe.

Ort/datum/år

——————————-


Fullmaktsgivarens namnteckning

——————————


Namnförtydligande

Härmed intygar vi särskilt anmodade vittnen att ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr” som vi båda är bekant med eller har styrkt identitet på, denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro egenhändigt har undertecknat denna framtidsfullmakt.

Vittne 1

————————-                                                       ————————-

Namn                                                                             Namnförtydligande

————————-                                                       ————————-

Adress                                                                            Postnummer, ort                                      

————————-

Telefon

Vittne 2

————————-                                                       ————————-

Namn                                                                             Namnförtydligande

————————-                                                       ————————-

Adress                                                                              Postnummer, ort                                      

————————-

Telefon