Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Gåvobrev avseende fastighet

”Förnamn Efternamn” med personnummer XXXXXX-XXXX nedan kallade ”Gåvogivaren” har härmed till förmån för ”Förnamn Efternamn” med personnummer XXXXXX-XXXX och ”Förnamn Efternamn” med personnummer XXXXXX-XXXX nedan kallade ”Gåvotagarna” upprättat följande gåvobrev:

Kommentar: Skriv ner vilka Gåvogivare och Gåvotagare är med namn och personnummer.

Definitioner

  • I Gåvobrevet skall nedan angivna termer ha följande betydelse:
  • Med Gåvobrevet avses detta dokument.
  • Med Fastigheten avses 100% av fastigheten ”Fastighetsbeteckning”, i X kommun.
  • Med Gåvoobjektet avses Fastigheten.
  • Med tillträdesdagen avses den ”datum månad år”.

Kommentar: Redogör här för termer i gåvobrevet och villkor kring gåvan.

1 Överlåtelseförklaring

  1. Gåvogivaren överlåter härmed, som gåva, 100% av Gåvoobjektet med 50% till ”Förnamn Efternamn” och med 50% till ”Förnamn Efternamn”.

Kommentar: Redogör här för hur fastigheten ska fördelas. I detta exempel finns det 2 gåvotagare som ska ha 50% var. Men det kan även röra sig om 1 gåvotagare alternativt fler än 2.

2 Villkor

2.1 Gåvotagaren skall tillträda Gåvoobjektet på Tillträdesdagen.

Kommentar:  Redogör här för när mottagaren/mottagarna ska få tillgång till fastigheten.

2.2 Gåvotagarna åtar sig att ersätta ”Förnamn Efternamn” för gåvan med en total summa om x kr. Gåvotagarna inträder i övrigt i gåvogivarens ställe.

Kommentar: I vissa gåvobrev så finns krav på motprestation. Ovan är ett exempel på hur detta kan se ut. Värdet av motprestationen måste understiga 85% av föregående års taxeringsvärde för att man ska undvika stämpelskatt, då det annars ses som en försäljning.

2.3 ……………………………………………….

Gåvobrevet har upprättats i tre exemplar, av vilka Gåvogivaren och Gåvotagarna tagit var sitt.

”Ort”  den     ”datum månad år”           

Gåvogivare:                      

……………………………………………….                     

Förnamn Efternamn

Gåvogivarens egenhändiga namnteckning bevittnas:

”Ort” den ”datum månad år”                                  ”Ort” den ”datum månad år”

Förnamn Efternamn                                                    Förnamn Efternamn

Adress                                                                               Adress

Postadress                                                                       Postadress

Gåvotagarna bekräftar härmed att gåvan tacksamt emottagits och godkänner med gåvan förbundna villkor.

”Ort” den ”datum månad år”                                  ”Ort” den ”datum månad år”

Gåvotagare:                                                                  Gåvotagare:                                        

Förnamn Efternamn                                                    Förnamn Efternamn

Kommentar: Bevittning är ett formkrav vid gåva av fastighet.