Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Gåvobrev

Gåvogivare:                                                                   ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr”

Gåvotagare:                                             ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr”

                                                                                       ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr”

Gåvan:                                                      Gåvotagarna erhåller X kr vardera.

Kommentar: Skriv ner vad gåvan består av och hur den ska fördelas.

Gåvoförklaring: Gåvogivaren kommer som gåva de närmaste dagarna från undertecknande av detta gåvobrev att överlåta hela gåvan till gåvotagarna.

Kommentar: Skriv ner när gåvogivaren ska skänka gåvan till gåvotagaren/gåvotagarna.

Särskilda villkor: Den egendom, jämte avkastningen därav, som gåvotagarna erhåller enligt detta gåvobrev skall vara deras enskilda egendom. Detsamma skall gälla vad som kan komma att träda i dess ställe. De regler i äktenskapsbalken och i sambolagen beträffande makars respektive sambors bostad och bohag, som stadgar om samtycke och övertaganderätt, skall inte gälla vare sig den erhållna gåvan eller det som trätt i stället för gåvan.

Kommentar: Här ska redogöras för eventuella villkor knutna till gåvan. I exemplet ovan anges att gåvan som sådan, gåvans eventuella värdeökning, samt de pengar som inkommer om gåvan säljs skall utgöra enskild egendom för gåvotagaren/gåvotagarna. Om gåvan säljs så skall även den eventuella egendom som pengarna återinvesteras i utgöra enskild egendom för gåvotagaren/gåvotagarna.

Enskild egendom innebär att gåvan inte skall ingå i en bodelning efter äktenskap eller samboskap.

Envar gåvotagare äger genom äktenskapsförord eller vid samboförhållande rätt att genom skriftlig handling upphäva eller ändra nu angivna villkor. Gåvan ska ej utgöra förskott på arv.

Kommentar: Ovan anges att gåvotagaren/gåvotagarna, om de så önskar, kan frångå villkoren för gåvan genom att upprätta äktenskapsförord med sin make/maka eller upprätta handling med sambo och genom detta dela med sig av gåvan till sina respektive. Det anges även att gåvan inte är ett förtida arv.                      

Gåvobrevet har upprättats i två (2) exemplar där gåvotagarna har var sitt exemplar.

”Ort” den ”datum månad år”

Gåvogivarens underskrift                           Gåvan tas emot tacksamt

Förnamn Efternamn                  Förnamn Efternamn, Förnamn Efternamn

Ovanstående egenhändiga namnteckning bevittnas

Datum som ovan              

____________________________                     ____________________________

Namn: NN                                               Namn: NN

Pers.nummer: XXXXXX-XXXX           Pers.nummer: XXXXXX-XXXX

Kommentar: Bevittning är ett formkrav vid gåva av fastighet och bostadsrätt dock ej för övrig egendom. Vi rekommenderar ändå att handlingen bevittnas för att underlätta bevisning om gåvan skulle ifrågasättas.