Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Samägandeavtal

Mellan NN med personnummer xxxxxx-xxxx hädanefter under benämningen ”Part 1”, och NN med personnummer xxxxxx-xxxx hädanefter under benämningen ”Part 2”, och NN med personnummer xxxxxx-xxxx hädanefter under benämningen ”Part 3” var och en hädanefter benämnda ”Part” och gemensamt benämnda ”Parterna” har följande avtal träffats.

Bilagor

Avtalet består av detta huvuddokument samt följande bilagor:

1. Skötsel och förvaltning

2. Schema

För det fall att handlingarnas innehåll inte överensstämmer har huvuddokumentet företräde framför bilagorna. Bilagorna har företräde enligt den ovanstående ordningen.

Definitioner

I Avtalet skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

Med Avtalet avses detta huvuddokument och vid var tid gällande bilagor.

Med Fastigheten avses fastigheten X i X kommun.

Med Anskaffningsvärdet avses ett belopp om X.

1 Lagval

1.1

Villkoren i Avtalet skall ha företräde framför lagen (1904:48) om samäganderätt.

2 Köpeskilling

2.1

Parterna avser att förvärva Fastigheten för en högsta köpeskilling om x kronor. Avtalet förfaller i händelse av att Parterna inte lyckas köpa Fastigheten för detta pris. Part X har erhållit skriftlig fullmakt från Part X respektive Part X att köpa Fastigheten i samtliga Parters namn, till angivet pris och med de andelar som anges i punkt 3. Köpeskillingen skall betalas av Parterna i proportion till ägarandel.

3 Ägarandelar

3.1

Ägarandelarna till Fastigheten skall fördelas enligt följande:

Part 1                                 X (X) procent

Part 2                                 X (X) procent

Part 3                                 X (X) procent

4 Skötsel och underhåll

4.1

Parterna skall samråda med varandra vad avser skötsel och förvaltning av Fastigheten i enlighet med en av Parterna upprättad plan i bilaga 1. Om enighet inte kan uppnås skall beslut fattas med enkel majoritet, beräknat efter ägarandel i Fastigheten.

5 Kostnader

5.1

Samtliga kostnader för åtgärder som Parterna beslutat vidta enligt punkt 4 skall fördelas efter ägarandelarna i Fastigheten.

6 Försäkring

6.1

Fastigheten skall vara försäkrad till fullvärde. Det åligger Part X att upphandla försäkring och tillse att denna betalas.

7 Finansiering

7.1

Köpeskillingen för Fastigheten skall finansieras enligt punkt 7.2 och punkt 7.3.

7.2

Part X skall erlägga kontantinsatsen om X (X) kronor. Resterande X (X) kronor skall finansieras genom upptagande av fastighetslån i Svenska Banken.

7.3

Lånesumman om X (X) kronor skall upptagas genom tre (3) lån med nedan angivna låntagare och lånesumma på ett var av lånen:

Part 1                                 X (X) kronor

Part 2                                 X (X) kronor

Part 3                                 X (X) kronor

8 Lån

8.1

Envar låntagare skall ensamt svara för det lån som upptages.

9 Pantsättning

9.1

Parterna förbinder sig att medverka till att såväl ansöka om uttagande av pantbrev i Fastigheten som att pantförskriva Fastigheten som säkerhet för nämnda lån. Skall ytterligare pantbrev uttagas som säkerhet för nya fastighetslån måste samtliga parter vara överens därom.

10 Utlösen

10.1

Om någon av Parterna ej fullgör sitt låneåtagande gentemot bank i anledning av förvärvet av Fastigheten äger övriga parter rätt att förvärva dennes ägarandel i lika delar motsvarande sistnämndes kvarvarande fastighetslån mot att de samtidigt löser denne från banklånet antingen genom slutbetalning eller övertagande av skulden, under förutsättning att banken accepterar dessa som låntagare.

11 Kompensation för lånövertagande

11.1

För det fall någon Part tvingas infria annan Parts låneåtagande utan att ägarandel övergår till denne äger infriande Part rätt till ersättning av andre parten så snart denne begär det.

12 Försäljning/Överlåtelse

12.1

Part, som önskar överlåta sin ägarandel i Fastigheten, skall först erbjuda de övriga Parterna att förvärva andelen för en köpeskilling motsvarande då gällande taxeringsvärdet på andelen multiplicerat med 1,25. För det fall Part inte utnyttjar sin rätt att förvärva andelen ifråga, skall överlåtande Part vid försäljningen intaga som villkor att förvärvaren inträder som part i Avtalet.

13 Hembudsskyldighet

13.1

För det fall Part påkallar att hela Fastigheten skall överlåtas till tredje man utan att annan part vill medverka därtill, äger förstnämnda Part påfordra att vägrande Parter förvärvar dennes ägarandel för en köpeskilling motsvarande då gällande taxeringsvärdet på andelen multiplicerat med 1,25. Om så ej sker skall Fastigheten utbjudas till försäljning genom opartisk fastighetsmäklare.

14 Köpeskillingsfördelning

14.1

Om Fastigheten överlåtes till tredje man skall köpeskillingen fördelas efter ägarandelen med tillägg för Parts eventuellt gjorda kapitaltillskott, varvid envar Part förbinder sig att lösa sitt eget fastighetslån.

15 Realisationsförlust

15.1

För den händelse köpeskillingen är lägre än Anskaffningsvärdet med tillägg av eventuella kapitaltillskott och övriga avdragsgilla kostnader såsom mäklararvode skall den sammanlagda förlusten bäras proportionellt i förhållande till envar Parts ägarandel. Sålunda är Parterna medvetna om att de kan komma att bli betalningsskyldiga gentemot annan part efter det att Fastigheten överlåtits.

16 Ingen offentlig auktion

16.1

Ingendera Part äger ansöka om att fastigheten utbjudes till försäljning på offentlig auktion.

17 Vård av Fastigheten

17.1

Parterna skall efter bästa förmåga se till att hålla Fastigheten i väl vårdat skick och envar skall årligen utföra en arbetsinsats om X (X) timmar avseende yttre och inre underhåll såsom målning, byte av tegelpannor, rensning av hängrännor med mera. För det fall någon Part inte fullgör sin del av underhållet kan övriga parter utföra arbetet mot en ersättning om X (X) kronor per timme, vilket belopp endast kan användas till att avräknas mot Parts skyldighet att bekosta driftskostnader.

18 Nyttjanderätt

18.1

Parterna äger nyttja Fastigheten för egen räkning eller upplåta sin nyttjanderätt till annan som Part kan gå i god för. Part äger inte utan övriga Parters samtycke hyra ut Fastigheten mot ersättning. Nyttjande av Fastigheten skall ske enligt rullande schema i enlighet med bilaga 2.

19 Kostnadsfördelning

19.1

Parterna skall dela lika på samtliga driftskostnader som uppstår. Envar Part äger rätt att inhandla varor till Fastigheten såsom målarfärg, möbler och husgeråd med mera till ett årligt belopp om X (X) kronor. Vid kalenderårets slut skall Parterna sammanställa samtliga utlägg och kostnader samt nedlagt arbete enligt punkt 17 för inköp och dela dessa kostnader lika mellan sig.

20 Avtalsbrott

20.1

För det fall någon Part inte fullgör väsentlig skyldighet under Avtalet eller vid upprepade tillfällen bryter mot Avtalet kan övriga Parter begära att felande Part hembjuder sin andel till övriga parter, till en köpeskilling beräknad enligt punkt 13, med ett avdrag om tio (10) procent på köpeskillingen såsom normerat skadestånd.

21 Avtalstid

21.1

Avtalet skall äga giltighet så länge Fastigheten ägs av fler än en Part. Avlider Part under avtalets bestånd, inträder dennes dödsbo i dennes rättigheter och skyldigheter.

Avtalet har upprättats i tre (3) exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.

Ort/datum                                                                     Ort/datum                     

NN                                                                                  NN

Ort/datum  

NN