Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

X tingsrätt

”Ort datum månad år”

Ansökan om stämning ”mål nr”

Kärande:

”Företagsnamn”, ”Org nr”

”Adress”

”Postadress”

Svarande:

”Företagsnamn”, ”Org nr”

”Adress”

”Postadress”

Ombud för svarande:

okänt

Saken:

Fordran

Forum:

X tingsrätt är behörigt forum att pröva tvisten eftersom svaranden har sitt säte inom tingsrättens domsaga, enligt RB 10:1.

__________________________________________________________________________________________________

Kommentar: Käranden är den som inkommer med en stämning, svaranden är den som blir stämd. Då denna mall är en stämningsansökan så upprättas den därför av käranden.

Då stämningen rör fordran så utgör detta ”saken”.

Den tingsrätt som stämningsansökan skickas in till ska vara den tingsrätt som är knuten till det område där svaranden bedriver sin verksamhet. 

Yrkanden

 1. ”Käranden” yrkar att tingsrätten ska förplikta ”Svaranden” att till ”Käranden” utge X kr, alternativt det lägre belopp som rätten finner skäligt.
 1. Ränta på beloppet yrkas till dess betalning sker enligt följande:
 1. På beloppet X kr avseende ej till fullo betald faktura X yrkas från ”år-månad-datum”, ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen.
  1. På beloppet X kr avseende ej till fullo betald faktura X yrkas från ”år-månad-datum”, ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen.
  1. På beloppet X kr avseende ej till fullo betald faktura X yrkas från ”år-månad-datum”, ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen.
  1. X kr avseende ej till fullo betalda fakturor X-X yrkas från ”år-månad-datum”, ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen.
  1. X kr avseende ej till fullo betald faktura X yrkas från ”år-månad-datum”, ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen.
  1. X kr avseende ej till fullo betald faktura X yrkas från delgivning av stämningsansökan, ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen.
 1. ”Käranden” yrkar vidare ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som senare kommer att anges.

Kommentar: Under yrkanden skall anges vad käranden stämmer svaranden för. I detta fall så rör det sig om ofullständigt betalda fakturor. Samtliga fordringar ska listas under yrkanden vilket kan se ut som ovan i och med att fakturorna kan vara från flera olika månader. Detta görs för att ränteberäkningen för varje punkt skall göras från den dag då fakturorna skulle vara betalda.

I de fall där parterna ej kunnat enas om ett visst datum för betalning såsom vid fakturering, så kan man yrka ränta efter 30 dagar från fakturadatumet.

Omständigheter till stöd för talan

2.1. ”Svaranden” har ingått ett ramavtal med ”Käranden” om att ”Svaranden” skulle hyra personal från ”Käranden”. Avtalet ingicks muntligen i slutet av ”månad år” mellan ”namn” ställföreträdare och projektledare för ”Svaranden” och ”namn” VD på ”käranden”.

2.1.1. Avtalet ingicks genom att ”Namn” förklarade för ”Namn” att ”Svaranden” hade behov av att löpande hyra in personal till bygget X och undrade om ”Käranden” hade möjlighet att tillhandahålla personal.  ”Namn” svarade att det gjorde ”Käranden” gärna mot en timkostnad om X kr inkl. moms för arbetsbas och för X kr inkl. moms för övrig personal. ”Namn” accepterade villkoren.

2.2. I mars kompletterades ramavtalet med att samma personer på samma plats och sätt kom överens om att en timtaxa på X kr inkl. moms skulle utgå för personal som jobbade med tyngre arbeten som bilning och spackling.

2.3. Avtalet har också ingåtts genom konkludent handlande och passivitet genom att ”Käranden” har utfört arbete och fakturerat för det med tillämpning av ramavtalets villkor enligt ovan och ”Svaranden” har betalat och ingen invändning har skett mot att vare sig uthyrning har skett eller de nämnda timtaxorna.

2.4. ”Käranden” har efter ramavtalets ingående kontinuerligt tagit emot beställningar på uthyrning av personal från ”Svaranden” vilka har skett vid byggmöten från ställföreträdare från ”Svaranden”. ”Käranden” har utfört arbete i enlighet med dessa beställningar, efter utfört arbete har ”Käranden” skickat underlag till ställföreträdare för ”Svaranden” som har godkänt tidsåtgången varefter ”Käranden” har fakturerat i enlighet med godkänd tidsåtgång.

2.5. Genom godkännandet av tidsåtgång har ”Svaranden” också accepterat att bli fakturerad för arbetet och i enlighet med de timtaxenivåer som parterna har kommit överens om.

2.6. ”Käranden” har skickat följande fakturor till ”Svaranden” som inte till fullo har blivit betalda:

Faktura X på summan X kr saknas det en betalning om X kr. Summan utgjorde betalning för X timmar till timtaxan om X kr, X timmar till timtaxan X kr och X timmar till timtaxan X kr. Fordran förföll till betalning ”år-månad-datum”.

Faktura X på summan X kr saknas det en betalning om X kr. Summan utgjorde betalning för X timmar till timtaxan om X kr, X timmar till timtaxan X kr och X timmar till timtaxan X kr. Fordran förföll till betalning ”år-månad-datum”.

Faktura X på summan X kr saknas det en betalning om X kr. Summan utgjorde betalning för X timmar till timtaxan X kr. Fordran förföll till betalning ”år-månad-datum”.

Fakturorna X & X på summan X kr och på summan X kr saknas det en betalning om X kr. Underlaget för faktura X består av X timmar till

timtaxan X kr. Underlaget för faktura X består av X timmar till timtaxan X kr. Fordran förföll till betalning ”år-månad-datum”.

Faktura X på summan X kr saknas det en betalning om X kr. Underlaget för faktura X består av X timmar till timtaxan X kr. Fordran förföll till betalning ”år-månad-datum”.

Faktura X på summan X kr saknas det en betalning om X kr. Underlaget för faktura X består av X timmar till timtaxan X kr. Fordran förföll till betalning ”år-månad-datum”.

2.7. ”Svaranden” har bestridit betalningsansvar för det i målet yrkade beloppet om X kr.

2.8. Det begärda priset följer av avtalet. Priset är även skäligt med hänsyn till tjänsternas art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för avtalets ingående och den nytta som ”Svaranden” haft av tjänsterna.

Kommentar: Under omständigheter till stöd för talan så ska Käranden förklara bakgrunden till att Käranden inkommer med sin stämning och i detta fall motivera varför Käranden kräver Svaranden på pengar. Käranden ska också ange hur han/hon har beräknat sina fordringar alltså dem pengar som Käranden kräver av Svaranden. Det kan se ut som ovan.

Utveckling av talan

3.1. ”Käranden” är ett byggbolag som utför markarbeten och olika byggkonstruktioner på fastigheter. Kunderna består av privatpersoner och företag.

3.1. ”Svaranden” har som nämnts ingått ett ramavtal med ”Käranden” om att  hyra personal från ”Käranden”. Avtalet ingicks muntligen i slutet av ”månad år” på byggarbetsplatsen X i ”Stad” mellan ”Namn” ställföreträdare och projektledare för ”Svaranden” och ”Namn” VD på ”Käranden”.

3.2. Arbetet har därefter flutit på under hela ”år” fram till ”månad år” utan några som helst anmärkningar på det utförda arbetet. Majoriteten av fakturorna har betalats av

”Svaranden” utan några invändningar mot vare sig timmar eller timtaxor. Innan ”Käranden” har skickat fakturor till ”Svaranden” har ”Käranden” fått godkännande från ställföreträdare på ”Svaranden” att timmarna stämmer överens med arbetad tid.

3.3. Den personal som ”Käranden” har hyrt ut till ”Svaranden” har i sin tur varit företagare som ”Käranden” har betalat för utförda tjänster i motsvarande omfattning som ”Käranden” har fakturerat ”Svaranden”.

Kommentar: Under Utveckling av talan så ska Käranden utveckla de omständigheter som ligger till grund för de ekonomiska krav som Käranden riktar mot Svaranden. Det kan se ut som ovan.

Bevisning

4.1. Skriftlig bevisning

4.1.1. Faktura X-X, X-X, X och X till styrkande av att ”Käranden” har en fordran uppgående till X kr på ”Svaranden”.

4.2. Muntlig bevisning

4.2.1. Partsförhör under sanningsförsäkran med ”Kärandens” VD ”Namn” angående det avtal som ingicks mellan ”Käranden” och ”Svaranden”.

Förhöret ska även hållas om de kontakter som varit mellan parterna och det arbete som utförts efter ingånget avtal.

Förhöret ska styrka att påstådda arbeten har beställts av ”Svaranden” och utförts av ”Käranden” och att ”Käranden” har en fordran om X kr mot ”Svaranden”.

Kommentar: Under Bevisning så ska Käranden redogöra för den bevisning som finns och som Käranden tänker åberopa i målet. Det kan röra sig om såväl skriftlig som muntlig bevisning. Det kan se ut som ovan.

Bilagor

5.1.                Skriftlig bevisning enligt ovan.

5.2.                Registreringsbevis för ”Käranden”.

5.3.                Registreringsbevis för ”Svaranden”.

Ansökan om stämning inlämnas i två exemplar till tingsrätten.

Ansökningsavgift har idag betalats till tingsrätten.

Med vänlig hälsning,

Niklas Niklasson