Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

”Ort datum månad år”                                                                       ”Tingsrätt”                                                                                                                     Box X

”Postadress”                     

Ansökan om stämning ”mål nr”

Kärande:                            ”Förnamn Efternamn”, ”pers. nr 10 siffror”  

                                            ”Adress”

”Postadress”

Svarande:                           ”Företagsnamn”, ”org. nr”

”Adress”

Postadress”

Ombud:                              Okänt

Saken:                                 Lönefordran.

Forum:                               X tingsrätt är behörig att handlägga tvisten med anledning av att svaranden har sitt säte inom tingsrättens domsaga.

Kommentar: Käranden är den som inkommer med en stämning, svaranden är den som blir stämd. Då denna mall är en stämningsansökan så upprättas den därför av käranden.

Då stämningen rör lönefordran så utgör detta ”saken”.

Den tingsrätt som stämningsansökan skickas in till ska vara den tingsrätt som är knuten till det område där svaranden bedriver sin verksamhet.

I arbetstvister kan man även skicka stämningen till den Tingsrätt som man själv (käranden) tillhör.

1.            Yrkanden

  1. Lönefordran om X kr jämte ränta enligt 3 och 6 §§ räntelagen från och med den ”datum månad år” fram till dess att betalning sker.
    1. Lönefordran om X kr jämte ränta enligt 3 och 6 §§ räntelagen från och med den ”datum månad år” fram till dess att betalning sker.
    1. Lönefordran om X kr jämte ränta enligt 3 och 6 §§ räntelagen från och med den ”datum månad år” fram till dess att betalning sker.
    1. Semesterersättning om X kr jämte ränta enligt 3 och 6 §§ räntelagen från och med den ”datum månad år” fram till dess att betalning sker.

Kommentar: Under yrkanden skall anges vad käranden stämmer svaranden för. I detta fall så rör det sig om obetald lön samt semestersättning. Samtliga fordringar ska listas under yrkanden vilket kan se ut som ovan i och med att lönefordringarna kan vara från flera olika månader. Detta görs för att ränteberäkningen för varje punkt skall göras från den dag då den lönen skulle ha betalats ut.

2.            Omständigheter till stöd för talan

2.1.                Yrkandena grundar sig på att ”Käranden” ingick ett avtal under ”månad år” om en anställning hos ”Svaranden” mot en månadslön om X kr. ”Käranden” har utfört arbete från och med den ”datum månad år” till den ”datum månad år” då han blev uppsagd och inte var välkommen tillbaka till arbete.

2.2.                ”Käranden” har under sin tid som anställd upparbetat X semesterdagar som han inte har fått ut varför han/hon senast 30 dagar efter att anställningen upphör har rätt att enligt semesterlagen erhålla semesterdagarna i form av semesterersättning.

Kommentar: Under omständigheter till stöd för talan så ska Käranden förklara bakgrunden till att Käranden inkommer med sin stämning och i detta fall motivera varför Käranden kräver Svaranden på pengar. Det kan se ut som ovan.

3.            Utveckling av omständigheter till stöd för talan

3.1.                Lönefordringarna är uträknade enligt följande uträkning:

3.1.1.             Då ”Käranden” påbörjade sin anställning den ”datum månad år” arbetade han X dagar i ”månad år” utav X arbetsdagar vilket ger en uträkning X kr/X= X kr X X = X kr. Ränta ska utgå från ”datum månad år” då betalning sker i efterskott.

3.1.2.             ”Käranden” arbetade samtliga arbetsdagar i ”månad år” varför lön om X kr ska utgå. Ränta ska utgå från ”datum månad år” då betalning sker i efterskott.

3.1.3.             ”Käranden” arbetade X dagar i ”månad år” utav X arbetsdagar vilket ger en uträkning X kr /X = X =X. Ränta ska utgå från ”datum månad år” då betalning sker i efterskott.

3.2.                Eftersom ”Käranden” inte fått någon semesterlön ska istället semestersättning utgå enligt semesterlagen. ”Käranden” hade enligt lag och avtal en semesterrätt om 25 dagar per år. Med bakgrund av att han arbetade från den ”datum månad år” till den ”datum månad år” hann ”Käranden” tjäna ihop X semesterdagar.

3.2.1.             Semesterersättningen ska räknas ut enligt följande uppställning:

Lön per arbetsdag X kr/X= X kr

Semestertillägg X kr X 0,43% X kr

Semesterlön per dag X kr + X kr = X kr

X intjänade semesterdagar = X kr

3.3.                Då arbetsgivaren har bestritt betalningsansvar och parterna inte lyckats nå någon överenskommelse skickas denna stämning till tingsrätten.

Kommentar: Under Utveckling av omständigheter till stöd för talan så ska Käranden ange hur hon/han har beräknat sina fordringar alltså dem pengar som Käranden kräver av Svaranden. Det kan se ut som ovan.

4.            Preliminär bevisuppgift

4.1.           Skriftlig bevisning

4.2.1.             Anställningsavtal till styrkande av att ”Kärandens” månadslön hos arbetsgivaren uppgick till X kr.

4.2.2.             Uppsägningsbesked till styrkande av att ”Käranden” blev uppsagd den ”datum månad år” och inte var välkommen att arbeta under någon uppsägningstid.

Kommentar: Under Preliminär bevisuppgift så ska Käranden redogöra för den bevisning som finns vid tidpunkten för stämningsansökan och som Käranden tänker åberopa i målet. Det kan se ut som ovan.

5.            Övrigt

5.1.                Reg bevis för svaranden

5.2.                Skriftlig bevisning

Ansökan om stämning inlämnas i två exemplar till tingsrätten.

Niklas Niklasson