Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Testamente

Jag, ”förnamn” ”efternamn”, ”pers nr”, förordnar härmed som min yttersta vilja och mitt testamente följande om min kvarlåtenskap.

Vid min bortgång ska mina arvingar med fri förfoganderätt/full äganderätt (välj en, se kommentar nedan) erhålla min kvarlåtenskap.

Skulle mottagaren av arvet vid min bortgång inte vara vid liv/inte finnas kvar så skall arvet istället tillfalla X.

Kommentar: Att testamentera bort egendom med fri förfoganderätt innebär att den som mottar arvet får spendera/sälja egendomen precis som denne vill, men med vissa undantag. Det är inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva och inte heller att testamentera bort egendomen. Detta p.g.a. att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar när den som ärvt med fri förfoganderätt går bort.

Att ärva med full äganderätt innebär att arvtagaren inte behöver ta hänsyn till den först avlidnes arvingar. Den som mottar arvet får med andra ord både testamentera och ge bort arvet.

Den egendom, jämte avkastningen därav, som mina arvingar kan komma att erhålla enligt detta testamente skall vara deras enskilda egendom. Detsamma skall gälla vad som kan komma att träda i dess ställe.

Kommentar: Att arvet utgör ”enskild egendom” innebär att arvet inte ingår i en bodelning efter äktenskap eller samboskap. ”Avkastningen därav” innebär att om arvet ökar i värde så är även värdeökningen reglerad som ”enskild egendom”. ”Det som kan komma att träda i dess ställe” innebär att om arvet exempelvis säljs och om pengarna från försäljningen återinvesteras i något annat så skall även detta utgöra ”enskild egendom”.

Testamentstagare äger genom äktenskapsförord eller vid samboförhållande rätt att genom skriftlig handling upphäva eller ändra nu angivna villkor.

Kommentar: Detta innebär att arvingarna har rätt att välja att, om de så önskar, frångå det som angivits ovan genom att med make/maka skriva ett äktenskapsförord och i och med detta dela med sig av sitt arv till make/maka vid händelse av separation och bodelning.

Ort/datum

…………………………………………..

Förmamn Efternamn, pers nr

Att ”Förnamn Efternamn”, ”pers nr”, denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro förklarat att ovanstående förordnande utgör hans/hennes yttersta vilja och testamente och därunder egenhändigt skrivit sitt namn, intygas av oss särskilt anmodade testamentsvittnen.

Kommentar: Ett testamente måste bevittnas av två vittnen för att vara giltigt. Dessa vittnen får inte:

  • vara under 15 år
  • ha psykisk störning som medför att de är omedvetna om vad bevittnandet innebär
  • vara gift med testatorn
  • vara förälder eller barn till testatorn, syskon till testatorns make/maka eller make/maka till testatorns syskon och får heller inte vara syskon med testatorn
  • bevittna testamentet om de är arvingar enligt testamentet
  • bevittna testamentet om vittnets make/maka är arvinge enligt testamentet
  • bevittna testamentet om vittnet står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till en arvinge eller är syskon till en arvinge

Ort och datum som ovan                      

…………………………………………..                                                                      ……………………………………

Namn                                                                                              Namn

Adress                                                                                            Adress

Yrke                                                                                                Yrke