Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Uppsägning – arbetsbrist

Arbetsgivaren                                                               Den anställde

”X”                                                                                  ”X”                

Org.nr XXXXXX-XXXX                                                   Personnr XXXXXX-XXXX

Härmed sägs den anställde från den ”datum månad år” upp på grund av arbetsbrist. Anställningen upphör vid utgången av den anställdes uppsägningstid, som är X månader, d.v.s. år?månad?datum.

Eftersom den anställde varit anställd i företaget mer än tolv månader/mindre än tolv månader under de senaste tre åren vid anställningstidens utgång, har den anställde företrädesrätt/ej företrädesrätt till ny anställning i den verksamhet där den anställde varit sysselsatt. Har den anställde varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren och därmed har denna företrädesrätt så gäller den från det att den anställde anmält anspråk på företrädesrätt och under nio månader från det att anställningen har upphört.

Vill den anställde göra gällande att uppsägningen är ogiltig måste den anställde informera arbetsgivaren om detta inom två veckor efter det att den anställde tagit del av uppsägningen, och därefter stämma arbetsgivaren inom ytterligare två veckor räknat från det att tiden för underrättelse om ogiltighet gått ut. Har MBL-förhandlingar inletts räknas tiden istället från det att dessa avslutats.

Vill den anställde ha skadestånd, måste den anställde meddela detta inom fyra månader efter det att den anställde tagit del av uppsägningen, och därefter stämma arbetsgivaren inom ytterligare fyra månader räknat från det att tiden för underrättelse om skadestånd gått ut. Har MBL-förhandlingar inletts, räknas tiden istället från det att dessa avslutats.

Om den anställde inte följer dessa tidsfrister har den anställde förlorat möjligheten att få frågorna om uppsägningens giltighet och kravet på skadestånd prövade.

Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson: ”X”. ”telefonnr”.

Denna uppsägning har upprättats i två exemplar av vilka arbetsgivaren och den anställde tagit varsitt.

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetsgivarens underskrift

OVANSTÅENDE UPPSÄGNING ÄR MOTTAGEN

”Ort den datum månad år”

……………………………………….

Arbetstagarens underskrift