Arbetsdomstolen ger fackförbund rätt till skadestånd från bolag som nobbat förhandling om kollektivavtal

Bolaget i Stockholm nobbade möten med fackförbund som skulle utmynna i ett kollektivavtal. Bolagets agerande resulterade i att Arbetsdomstolen (AD) krävde att dem betalade skadestånd på 50 000 kronor till fackförbundet.

Fackförbundet hade upprepade gånger försökt få till stånd ett möte med bolaget gällande förhandlingar om kollektivavtal. Försöken gjordes under såväl 2017 som 2018 men var resultatlösa då bolaget gång efter annan nobbade fackförbundets inviter med anledning av att bolaget inte ansåg att de hade någon skyldighet att ingå i någon förhandling. Det hela blev till slut ett ärende för AD då fackförbundet tröttnade på bolagets agerande.

Till att börja med så behövde AD komma fram till huruvida bolaget var tvungna att ingå förhandlingar med fackförbundet eller ej. Fackförbund har en lagstadgad rätt till förhandling med arbetsgivare om frågor som handlar om en medlems förhållande till arbetsgivaren, vilket AD inledningsvis konstaterade. AD var därför tvungna att utröna huruvida fackförbundets lagstadgade rätt till förhandling också innefattar ett tecknande av kollektivavtal vilket AD kom fram till att den gör.

Slutsatsen AD drog var att en begäran om förhandling om kollektivavtal är ett exempel på just en fråga som handlar om en anställds förhållande till sin arbetsgivare. AD menade därför att bolaget varit skyldigt att delta i en förhandling om ett tecknande av kollektivavtal. Det faktum att bolaget informerat fackförbundet om att de inte hade tänkt teckna något kollektivavtal påverkade inte, enligt AD, deras skyldighet att delta i en förhandling. Bolagets skyldighet att förhandla avser dock enbart fackförbundet medlemmar.

Enligt bolaget så hade fackförbundet inte meddelat bolaget om att de hade en anställd som var medlem i fackförbundet, något AD inte höll med om. AD framhöll att fackförbundet hade skickat e-post till bolaget där de informerat om detta och dessutom uppvisat sitt medlemsregister för bolaget. Sammantaget så rådde det därför inga tvivel om att bolaget informerats om att en av fackförbundets medlemmar var anställd i bolaget, enligt AD.

Utfallet av det hela blev därför att AD menade att bolaget varit skyldigt att ingå förhandlingar om tecknande av kollektivavtal med fackförbundet. Det faktum att bolaget gång efter annan underlåtit att fullgöra sin förhandlingsskyldighet resulterade i att AD gav fackförbundet rätt till 50 000 kronor i skadestånd av bolaget.

Önskar ni rådgivning kring arbetsrätt och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör arbetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.