Arvskifte

Uppgifter om den avlidne

Namn och adress
Namn:
Adress:
Postadress:
Personnummer: XXXXXXXX-XXXX
Civilstånd: X
Dödsdag: XXXX-XX-XX

Dödsbodelägare

Namn och adress
Namn:
Adress:
Postadress:
Personnummer: XXXXXXXX-XXXX
Dödsbodelägare

Namn och adress
Namn:
Adress:
Postadress:
Personnummer: XXXXXXXX-XXXX
Dödsbodelägare

Namn och adress
Namn:
Adress:
Postadress:
Personnummer: XXXXXXXX-XXXX
Dödsbodelägare

Namn och adress
Namn:
Adress:
Postadress:
Personnummer: XXXXXXXX-XXXX
Dödsbodelägare

Namn och adress
Namn:
Adress:
Postadress:
Personnummer: XXXXXXXX-XXXX
Dödsbodelägare

Anteckningar

Det antecknades:

Att det fanns/ej fanns testamente

Att arvskiftet omfattar samtliga tillgångar i boet

Att tillgångarna och skulderna tas upp till det värde som dödsbodelägarna har kommit överens om vilket redovisas i arvskiftet

Att eventuella tillkommande intäkter, kostnader och överskjutande skatt fördelas enligt delägarnas lotter i boet

Att XXXX-XX-XX skall anses vara skiftesdagen

Fördelning av arvet: Arvet fördelas i enlighet med lag och/eller testamente men parterna har själva kommit överens om värdet av respektive tillgång i dödsboet.

Uppkommer ny skuld eller tillgång utöver vad som angetts nedan skall denna fördelas efter samma andelstal mellan dödsbodelägarna.

Sammanställning över tillgångar och skulder

Tillgångar:

Fastigheten/bostadsrätten:

Fastighetsbeteckning/adress och lgh nr X kr

Bank konto X X kr
Bank konto X X kr
Fond X X kr
Aktier X X kr
Försäkring X X kr
Bohag X X kr
Etc..

Summa tillgångar X kr

Skulder: X kr

Enligt arvskiftet uppgår tillgångarna efter att bohaget sämjedelats mellan dödsbodelägarna till X kr och skulderna till X kr.

Kvarlåtenskap att fördela X kr

Lottläggning

”Namn” erhåller X/X av kvarlåtenskapen. ”Namn” X-del ska utbetalas från X tillgångar eller från försäljning av X.

”Namn” erhåller X/X av kvarlåtenskapen. ”Namn” X-del ska utbetalas från X tillgångar eller från försäljning av X.

”Namn” erhåller X/X av kvarlåtenskapen. ”Namn” X-del ska utbetalas från X tillgångar eller från försäljning av X.

”Namn” erhåller X/X av kvarlåtenskapen. ”Namn” X-del ska utbetalas från X tillgångar eller från försäljning av X.

”Namn” erhåller X/X av kvarlåtenskapen. ”Namn” X-del ska utbetalas från X tillgångar eller från försäljning av X.

Överenskommelse och underskrift

Parterna är överens om att ”Namn” dödsbo skiftas i enlighet med denna arvskifteshandling.

Eventuella extra kostnader för utbetalning som kan uppstå t.ex. om kontot är avslutat kommer att belasta respektive dödsbodelägares eventuellt kvarvarande lott.

Var part bekräftar att de utöver detta inte har några kvarstående anspråk gentemot dödsboet eller dödsbodelägarna.

Arvskiftet har upprättats i fem (5) exemplar, varav dödsbodelägarna har tagit var sitt. Vänligen sätt även din signatur på varje blad längst ned i högra hörnet.

Ort datum Ort datum

……………………………………… ……………………………………
Namnteckning Namnteckning

Ort datum Ort datum

……………………………………… ……………………………………
Namnteckning Namnteckning

Ort datum

………………………………………
Namnteckning