Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Sjukskriven man nekas livränta – anses ej ha mobbats då chefen betedde sig illa mot alla

Enligt kammarrätten så ska chefens kränkande behandling inte ha utgjort någon mobbning eller trakasserier då den ”synes ha gällt alla på arbetsplatsen, varför det inte kan anses ha varit fråga om en särbehandling”. En av de utsatta, en nu sjukskriven 59-årig man, får därför inte rätt till livränta för sin arbetsskada.

Mannens arbetsskada bestod av det posttraumatiska stressyndrom som han, enligt läkarintyg från psykiatriker, drabbats av på grund av mobbningen på hans arbetsplats. Han tog därför kontakt med Försäkringskassan och begärde att få livränta mot bakgrund av att han menade att det var arbetsmiljön som hade orsakat hans sjukdom.

Mannen menade att hans chef på daglig basis, under två års tid, hade agerat ”aggressivt och oberäkneligt”. Vidare så hade chefen utsatt mannen för ”överdrivna utskällningar” med mannens kollegor som publik. Mannen menade att nämnda omständigheter utgjorde en ”kränkande särbehandling”.

Bägaren rann till slut över för mannen efter en av utskällningarna och han har sedan dess inte förmått att, fullt ut, återgå i arbete.

Psykiatrikern hade i läkarintyget konstaterat att mannen med anledning av ”närmast systematiska och ytterst obehagliga trakasserier ådragit sig ett posttraumatiskt stressyndrom”, vilket mannen åberopade.

Enligt Försäkringskassan så förelåg det dock inte några ”övervägande skäl” som kunde styrka sambandet mellan arbetsmiljön och mannens PTSD varför Försäkringskassan nekade mannen livränta.

Mannen tog då hjälp av ett ombud från LO-TCO Rättsskydd och överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping som såg annorlunda på saken. Enligt Förvaltningsrätten så var sambandet mellan arbetsmiljön och mannens sjukdom tillräckligt styrkt och de menade därför att det visst rörde sig om en arbetsskada.

Med detta lät sig dock Försäkringskassan inte nöjas varför de överklagade Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten konstaterade att utskällningarna ägt rum vid åtminstone ett par tillfällen och att de i laglig mening skulle kunna haft en skadlig inverkan på mannen. Kammarrätten konstaterade dock samtidigt att:

”X (mannen) har upplevt sin närmaste chefs bemötande som kränkande. Detta bemötande synes emellertid ha gällt alla på arbetsplatsen, varför det inte kan anses ha varit fråga om en särbehandling. Det har ofta varit fråga om en bristande uppskattning av X arbetsinsatser.”

Kammarrätten ansåg inte heller att chefens utskällningar eller allmänna bemötande av mannen haft den ”omfattning och intensitet” som vill till för att det hela, i lagens mening,  ska kunna ses som mobbning och/eller trakasserier.

Kammarrätten menade därför att det i detta fall inte rörde sig om en arbetsskada av den typ som skulle gett mannen rätt till livränta varför Försäkringskassan gick vinnande ur striden i Kammarrätten.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör arbetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.