Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Nytt lagförslag från regeringen ska syfta till ett utökat skydd av företagshemligheter

Regeringen har lagt fram ett förslag om en ny lag som syftar till att skydda företagshemligheter. Det huvudsakliga syftet med denna lag är att värna om svenska företags konkurrenskraft. Lagrådet släpper igenom lagen dock med förslag på vissa ändringar.

Lagförslaget skickades nyligen till lagrådet på remiss. Lagförslaget har nu granskats av lagrådet som anser att det är godtagbart dock med vissa reservationer för ändringar av lagteknisk karaktär.

Regeringens syfte med denna lag är att ett ”starkt skydd för företagshemligheter är en förutsättning för att svenska företag ska kunna hävda sig på en global marknad”.

Lagförslaget omfattar bland annat skärpta straff för företagsspioneri, förbud för olika typer av angrepp på företagshemligheter, ett stärkt sekretesskydd för företagshemligheter vid rättegång samt ett utökat skadeståndsansvar och har sin grund i ett nytt EU-direktiv.

Utöver det redan nämnda så syftar lagen även till att tydliggöra företagens ansvar vad gäller att kommunicera till de anställda vad som skall hållas hemligt. Dessutom så ska möjligheterna för visselblåsning utökas och det ska förtydligas att arbetstagarnas personliga kompetenser kan komma till användning hos nya arbetsgivare.

Regeringen menar också att denna nya lag ska resultera i att information som uppkommit i samverkan mellan företag och forskningsinstitutioner och som finns hos de senare ska kunna betraktas som företagshemligheter och skyddas som sådana.

– En fortsatt god samverkan mellan näringsliv och universitet och högskola utgör en förutsättning för utveckling av innovativa och kunskapsintensiva produkter och tjänster i en stark global konkurrens, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Den 9 juni är det tänkt att den nya lagen ska träda i kraft.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör företagsjuridik så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.