Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Hovrätten ger par rätt till prisavdrag och skadestånd på grund av felaktig fönstermontering

Paret anlitade Carlsen Renoveringar för montering av åtta takfönster. Monteringen skedde inte enligt fönstertillverkarens anvisningar. Detta innebär inte per automatik att monteringen inte utfördes fackmässigt. Hovrätten konstaterade dock att det förelåg risk för vattenläckage varför monteringen var att betrakta som ett fel. Paret fick därför rätt till både prisavdrag och skadestånd.

Monteringen av de åtta takfönsterna gjordes år 2011. Paret upptäckte år 2015 att det uppstått skador på inner- och underlagstak då vatten läckt in. Enligt paret så berodde läckaget på att Carlsen Renoveringar, då de monterade fönsterna, inte hade följt tillverkarens anvisningar samt att arbetet inte utförts på ett fackmässigt vis. Paret hade uppskattat att det skulle kosta cirka 100 000 kronor att få bukt med problemet varför de krävde den summan i ersättning. Carlsen Renoveringar motsatte sig detta krav då de ansåg att monteringen skett fackmässigt.

Ärendet hamnade till slut i Tingsrätten som kunde konstatera att paret och Carlsen Renoveringar inte hade slutit någon överenskommelse om att fönstertillverkarens anvisningar skulle följas. Tingsrätten konstaterade därutöver att monteringen kunde anses ha utförts på ett fackmässigt vis trots att anvisningarna inte följts. Carlsen Renoveringar gick därför vinnande ur tingsrättsförhandlingen då paret inte redogjort för hur en fackmässig montering skulle gå till och då lång tid förflutit från avslutat arbete till dess att paret upptäckte skadorna.

Paret överklagade domen till hovrätten som hade en annan syn på saken. Hovrätten menade också att fönster kan anses vara fackmässigt monterade även om monteringsanvisningar inte följts. Enligt fönstertillverkaren så hade dock underlåtenheten att följa anvisningarna i detta fall inneburit en risk för vattenläckage. Mot bakgrund av detta så ansåg hovrätten att monteringen därför inte hade utförts fackmässigt. Utfallet i målet blev att hovrätten gav paret rätt till både prisavdrag och skadestånd med det belopp paret yrkat.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör tvist med hantverkare så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.