Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Morbroder förlorade arvstvist mot systerbarn och blir återbetalningsskyldig till dödsbo

Nio år innan den 79-åriga kvinnan avled så skänkte hon sin fritidsfastighet till sin son. När kvinnan sedan avled så uppstod en tvist kring fastigheten då kvinnans barnbarn menade att gåvan inneburit att deras laglott kränkts. Tingsrätten gav barnbarnen rätt och kvinnans son, tillika barnbarnens morbror, tvingas nu därför att återbetala fastighetens värde till dödsboet. 

När kvinnan var 70 år gammal så gav hon sin son fritidsfastigheten i gåva. Kvinnan hade även en dotter som avlidit några år dessförinnan och denna dotter hade fyra barn. När kvinnan sedan avled nio år efter tidpunkten för gåvan så krävde barnbarnen att kvinnans son skulle återbetala fritidsfastighetens värde till dödsboet. Barnbarnen ansåg att gåvan var att betrakta som ett förskott på arv samt att den var att likställa med ett testamente vilket, för barnbarnens del, innebar att deras laglott efter deras avlidna mor hade kränkts.

Kvinnans son fick fritidsfastigheten av sitt mor via ett gåvobrev. Enligt gåvobrevet så skulle fastigheten inte betraktas som ett förskott på arv med anledning av att sonen ekonomiskt hjälpt sin mor med såväl fastigheten som annat. Gåvobrevet var dock villkorat på så vis att modern hade rätt att bo kvar i fastigheten så länge som hon hade möjlighet att så göra samt att sonen inte fick sälja fastigheten innan dess att modern inte längre kunde nyttja den.

Då några år passerat så frångicks dock dessa villkor då kvinnan, villkoren till trots, godkände att sonen fick sälja fastigheten. Kvinnan skrev också under ett medgivande avseende försäljningen och fastigheten såldes sedermera för två miljoner kronor.

Kvinnans barnbarn menade att hon, trots gåvan, hade behållit kontrollen över fastigheten och att förfarandet därmed inte hade medfört någon uppoffring för kvinnan. Därutöver så menade barnbarnen att hon redan då gåvobrevet upprättades hade uppnått en relativt hög ålder.

Kvinnans son menade att gåvan inte var menad som ett förskott på arv utan att den var menad som ett tecken på uppskattning från hans mor för att han hjälpt henne ekonomiskt.

Då ärendet hamnade i Hässleholms tingsrätt så gick denna på barnbarnens linje. Kvinnans son blev skyldig att återbetala 1 450 000 kronor till dödsboet. Tingsrätten motiverade detta med att ändamålet med gåvan hade varit att ”ordna successionen” och att det hela därmed var att betrakta som ett testamentariskt förordnande. Därutöver så pekade tingsrätten på att den största delen av kvinnans egendom utgjordes av just denna fritidsfastighet.

Sonen, tillika morbrodern, har överklagat tingsrättens dom.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör arvsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.