Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Felaktigt avskedande blev en kostsam historia för arbetsgivaren

Kvinnan anställdes under hösten 2016 av ett företag som saluför läsglasögon. Kvinnan anställdes som en resande säljare. Företaget avskedade sedan kvinnan via ett rekommenderat brev i februari 2017 då kvinnan var sjukskriven. Företagets tilltag visade sig bli en för dem kostsam historia.  

Den avskedade kvinnan fann sig inte i avskedandet och riktade därför en stämning mot företaget samt framställde skadeståndskrav med anledning av att avskedandet ej gått korrekt till. Själva avskedshandlingen som kvinnan fick via det rekommenderade brevet var inte korrekt upprättad. Därutöver så blev hon aldrig varslad av företaget och dessutom så fanns heller ingen grund för avskedandet. Skadeståndskraven som kvinnan riktade mot företaget bestod av ekonomiskt skadestånd på 235 000 kronor samt allmänt skadestånd på 130 000 kronor.

Företaget menar att det förelåg skäl för uppsägning men tillstår att avskedandet var felaktigt och i maj 2017 så utbetalade företaget till kvinnan därför ett skadestånd på 20 000 kronor. Då ärendet nått tingsrätten så gick företaget med på att därutöver betala kvinnan ett allmänt skadestånd på 30 000 kronor samt ett ekonomiskt skadestånd på 8 500 kronor.

Vad gäller skälen för uppsägning så menade företaget att det funnit grund för såväl uppsägning på grund av arbetsbrist som uppsägning på grund av personliga skäl. Företaget menade att kvinnan själv varit med om att orsaka det förstnämnda och avseende det sistnämnda så menade företaget att kvinnan varit illojal samt att hon inte skött sitt arbete på ett för företaget tillfredsställande sätt.

Väl i tingsrätten så kunde denna konstatera att företagets lönsamhet sjunkit en tid efter det att företaget anställde kvinnan. Tingsrätten grundade detta konstaterande i en ekonomisk analys av företaget samt i intyg från den redovisningsbyrå som företaget anlitat. Mot bakgrund av detta så menade tingsrätten att en säljtjänst därför blivit överflödig för företaget och att det därmed faktiskt förelegat arbetsbrist och att de personliga skälen därmed inte var relevanta. Sammanfattningsvis så menade tingsrätten att grund för uppsägning på grund av arbetsbrist fanns men tingsrätten slog också fast att avskedandet varit grundlöst.

Slutnotan för företaget med anledning av det felaktiga avskedandet blev ganska saftig. Företaget dömdes att betala allmänt skadestånd på 60 000 kronor för den kränkning som tingsrätten ansåg att kvinnan utsatts för. De 20 000 kronor i skadestånd som företaget redan betalat kvinnan utökades med ytterligare 5000 kronor för den felaktiga utformningen av avskedandet. Slutligen så dömdes företaget dessutom till att betala det ekonomiska skadestånd på 8 500 kronor som företaget sedan tidigare gått med på.

Önskar ni rådgivning kring arbetsrätt och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör arbetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.