Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Transportstyrelsen återkallade flygcertifikat för bipolär pilot – mannens överklaganden hittills fruktlösa

En 45-årig pilot fick sitt trafikflygarcertifikat återkallat av Transportstyrelsen då det kommit till deras kännedom att mannen lider av bipolär sjukdom. Mannen överklagade och nu står hans hopp till en eventuell prövning i Högsta förvaltningsdomstolen efter att både förvaltningsrätten och kammarrätten ansett att åtgärden var motiverad.  

Det var i januari 2016 som den 45-årige mannen fick sitt trafikflygarcertifikat återkallat. Transportstyrelsen motiverade åtgärden med att mannen på grund av sin diagnos inte kunde anses uppfylla de medicinska krav som ställs på trafikflygare.

I sin utredning av ärendet så pekade Transportstyrelsen på att mannen sökt vård för psykiska besvär såväl 2013 som 2014, något som framgått av sjukvårdens journalanteckningar gällande mannen.

Transportstyrelsen skrev i sin utredning att:

”Av dessa journaler framgår att X (piloten) under tio års tid haft tydliga och periodiska humörsvängningar på ett sådant sätt att man ställt diagnosen bipolär psykisk störning typ II, (manodepressiv sjukdom). I samband med de depressiva faserna har X självdestruktiva tankar, han har också enligt journalen sökt akut för detta.”

Transportstyrelsen skrev vidare att:

”X har också behandlats för sina besvär med antipsykotiska läkemedel vars biverkningar är helt oacceptabla ur flygsäkerhetssynpunkt. Varken sjukdom eller behandling har meddelats flygläkare eller luftfartsmyndighet.”

Mannen hade själv inkommit med kopior på journaler från annan psykolog och psykiatriker som talade emot de journalanteckningar som Transportstyrelsen lutat sig emot i sin bedömning. Transportstyrelsen menade dock att dessa i sammanhanget var irrelevanta då ”den välformulerade” journal som Transportstyrelsen lutat sig emot enligt dem skulle ”tillmätas största vikt med tanke på de flygsäkerhetsrisker som en manodepressiv sjukdom innebär”.

Transportstyrelsen menade vidare att det förelåg hinder för ”alla former av flygcertifikat” med anledning av såväl sjukdomen i sig som den behandling som sjukdomen medför.

Mannen godtog inte Transportstyrelsens bedömning och överklagade ärendet till Förvaltningsrätten i Linköping och, i ett senare skede, till Kammarrätten i Jönköping. Båda dessa instanser ansåg dock att Transportstyrelsens bedömning av mannens olämplighet som pilot varit korrekt och att Transportstyrelsen fullgjort sin skyldighet vad gäller att följa de beviskrav som finns för att styrka mannens olämplighet som innehavare av flygcertifikat.

Mannen godtog heller inte detta och överklagade därför ytterligare en gång – nu till Högsta förvaltningsdomstolen. Han ansökte här om anstånd till efterföljande år med anledning av att han inväntade ett beslut från en myndighet i utlandet.

Mannen fick dock avslag av Högsta förvaltningsdomstolen gällande anståndet. Högsta förvaltningsdomstolen betonade istället vikten av att mannens överklagande skulle vara dem tillhanda i oktober samt att ett eventuellt prövningstillstånd beviljas först därefter.

Önskar ni rådgivning och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.