Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Överenskommelse går inte att styrka med hjälp av undertecknad kopia av köpekontrakt

Mittfönster menade att fastighetsägaren hade undertecknat ett köpekontrakt som innebar att dem ingått ett avtal avseende grovmontage av en dörr och flertalet fönster. Ärendet blev tvistigt och hamnade slutligen i Hovrätten som menade att det inte gick att styrka att fastighetsägarens namnteckning var äkta. Hovrätten menade dock samtidigt att Mittfönster hade rätt till den överenskomna betalningen för arbetet.   

Överenskommelsen mellan Mittfönster och fastighetsägaren angående montering av dörren och fönsterna kom till i maj 2016. Då Mittfönster slutfört arbetet nekades dem dock full betalning av fastighetsägaren.

Då ärendet hamnade i tingsrätten så hänvisade Mittfönster till en kopia av ett köpekontrakt. Enligt detta köpekontrakt så hade Mittfönster och fastighetsägaren avtalat om att Mittfönster skulle grovmontera dörren och fönsterna mot en ersättning på 100 000 kronor. Mittfönster hade även gjort en inklädnad vilken inte omfattades av köpekontraktet.

Enligt fastighetsägarens syn på saken så hade han enbart undertecknat en offert och inte ett köpekontrakt. Fastighetsägaren menade vidare att parternas överenskommelse rörde en totalentreprenad. Vad gäller de 100 000 kronor som Mittfönster menade att dem avtalat om i ersättning så var fastighetsägaren enbart beredd att betala 60 000 kronor för fönstren.

Vad gäller fastighetsägarens namnteckning så menade tingsrätten att Mittfönster inte kunnat påvisa att den var äkta. Som grund för denna inställning så hänvisade tingsrätten dels till det faktum att kontraktet var en kopia men även till fastighetsägarens och hans sambos historia om hur undertecknande ska ha gått till. Därutöver så hänvisade tingsrätten även till ett sms från Mittfönster i vilket ”komplett montage” nämndes.

Tingsrätten fann slutligen att det mot bakgrund av det ovan nämnda inte tydligt framgick vad fastighetsägaren skulle betala Mittfönster för varför tingsrätten gick på fastighetsägarens linje och menade att han inte skulle betala mer än de 60 000 kronor som han redan erbjudit Mittfönster. Detta utfall föll inte Mittfönster i smaken varför dem överklagade till hovrätten.

Hovrätten höll med tingsrätten om att Mittfönster inte kunnat styrka äktheten i det köpekontrakt som dem hänvisat till. Hovrätten grundande istället sin bedömning på att det kunnat påvisas att parterna överenskommit om en totalentreprenad för vilken hovrätten menar att fastighetsägaren ska betala. Avdrag fick dock göras för ett fönsterblad som var felaktigt. Hovrätten gav därmed Mittfönster delvis rätt.

Önskar ni rådgivning och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.