Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Arbetsdomstolen anser personliga skäl irrelevanta vid arbetsbrist

Den uppsagda personen menar att uppsägningen hade sin grund i en konflikt mellan dennes far som tidigare ägde asylboendet och de nya ägarna. De nya ägarna menar att uppsägningen hade sin grund i att ett bemanningsföretag skulle överta driften av asylboendet. Tingsrätten menade att det ej fanns saklig grund för uppsägningen men det menar Arbetsdomstolen däremot att det gjorde. 

Då asylboendet Carlslund Hotell bytt ägare så uppstod en tvist mellan de förra och de nya ägarna. I snar anslutning till denna tvist så sades sonen till den förra ägaren upp. Sonen menade att det ej fanns saklig grund för uppsägningen utan att han blev uppsagd på grund av konflikten mellan hans far och de nya ägarna. De nya ägarna hävdade att så inte var fallet. Det hela utmynnade i att sonen väckte talan mot bolaget som försvarade sig med att de innan uppsägningen planerat att låta ett bemanningsföretag överta driften av Carlslund Hotell och att det därför rörde sig om arbetsbrist.

När ärendet togs upp i Tingsrätten så ansåg denna att grunden till uppsägningen var personliga skäl då de menade att det med önskvärd tydlighet framgick att de nya ägarna inte ville ha kvar sonen i verksamheten. Tingsrätten ansåg utöver detta att det att bolaget anlitat ett bemanningsföretag för driften var en efterhandskonstruktion. Mot bakgrund av dessa två omständigheter så fann Tingsrätten att uppsägningen skulle ogiltigförklaras samt sonen skulle ha rätt till både ekonomiskt- och allmänt skadestånd.

Carlslund Hotell överklagade domen till Arbetsdomstolen som gick emot Tingsrättens dom. Arbetsdomstolen ansåg att det fanns saklig grund för uppsägningen då de ansåg att det förelåg arbetsbrist med anledning av att bemanningsföretaget anlitats för driften. Arbetsdomstolen ansåg också att Carlslund hotell varken brutit mot omplacerings- eller turordningsregler. Därutöver så ansåg Arbetsdomstolen att det inte var relevant huruvida det förelåg personliga skäl eller ej då det de facto rådde arbetsbrist. Arbetsdomstolens bedömning av det sistnämnda grundade sig i de tidigare domarna AD 2000 nr 35 samt AD 2000 nr 31.

Om du som anställd hamnar i tvist med din arbetsgivare eller om du som arbetsgivare hamnar i tvist med en anställd så är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.