Arbetsdomstolen anser konkurrensklausul vara oskälig

En person blev stämd av sin före detta arbetsgivare då arbetsgivaren ansåg att personen brutit mot en konkurrensklausul i sitt anställningsavtal. Denna klausul innebar att personen under pågående anställning samt under en period av två år efter avslutad anställning inte fick bedriva konkurrerande verksamhet. Då ärendet prövats av Arbetsdomstolen så kom dock denna fram till att klausulen var oskälig.

Konkurrensklausulen togs in i anställningsavtalet då personen bytte tjänst från distrikts- till regionchef. Personen avslutade efter en tid sin anställning och startade kort därefter ett konkurrerande bolag. Den tidigare arbetsgivaren såg ej på detta med blida ögon och tog ärendet till Uddevalla tingsrätt.

Uddevalla tingsrätt gick på den tidigare arbetsgivarens linje. De ansåg att klausulen om två års konkurrensförbud var rätt och riktig och fattade beslut om konkurrensförbud för personen och dennes bolag och dömde därutöver personen att betala 300 000 kronor i vite.

Personen fann sig inte i detta utan valde att överklaga domen till Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen gjorde en helt annan bedömning än Uddevalla Tingsrätt och ansåg att konkurrensklausulen ”närmast syftar till att hindra marknadskonkurrens”. De menade att konkurrensklausulen var mer omfattande än vad som är nödvändigt för att slå vakt om företagshemligheter, unik kunskap samt befintliga kundrelationer.

Arbetsdomstolen ansåg därutöver att konkurrensklausulen medförde ”en inte obetydlig begränsning” av personens möjligheter att bedriva yrkesverksamhet. Detta mot bakgrund av att personen var kring 60 år när anställningen avslutades samt att personen vid detta tillfälle inte jobbat i någon annan bransch under en period av fem år vilket av Arbetsdomstolen bedömdes vara ”en relativt lång tid”.

Det faktum att personen ej heller fick någon ersättning under konkurrensklausulens varaktighet samt att anställningsvillkor i övrigt förblev opåverkade var också faktorer som Arbetsdomstolen tog hänsyn till vid sin bedömning.

Arbetsdomstolens bedömning blev därför – tvärtemot Uddevalla tingsrätts – att konkurrensklausulen inte var skälig och därför inte kan göras gällande. Bolaget som stämde personen får avslag på både sin talan om konkurrensförbud och vite och blev istället tilldömt att ersätta personens rättegångskostnader om 185 000 kronor.

Om du som anställd hamnar i tvist med din arbetsgivare eller om du som arbetsgivare hamnar i tvist med en anställd så är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.