Arbetsdomstolen oenig om FMI-anställdas skyldighet att flytta till Karlstad

En oenig Arbetsdomstol slår fast att anställda på Fastighetsmäklarinspektionen är skyldiga att flytta med till Karlstad efter regeringens beslut att omlokalisera myndigheten dit från Stockholm. Sex av de anställda ville göra gällande att någon sådan skyldighet inte fanns utan att de istället skulle sägas upp på grund av arbetsbrist om de valde att inte flytta med. Staten ansåg dock att de fick säga upp sig själva om de valde att inte flytta med.

De anställda hävdade att det, i och med att Fastighetsmäklarinspektionen flyttade från Stockholm till Karlstad, uppstod arbetsbrist i Stockholm. Fastighetsmäklarinspektionen hävdade å sin sida att det ej var tal om arbetsbrist utan att tjänsterna fanns kvar,

Då Arbetsdomstolen prövade ärendet så kom de fram till att mot bakgrund av tidigare myndighetsflyttar samt mot bakgrund av avtals- och rättsutveckling, så har anställda på myndigheter att välja mellan att antingen flytta med myndigheten till den nya orten alternativt att säga upp sig själva. Detta synsätt grundar sig i 1965 års tjänstemannalag samt i förarbeten till lag om offentlig anställning både 1976 och 1994. I dessa framkommer att statligt anställdas skyldighet att flytta med berörd myndighet ska grunda sig i vad som tidigare gällt i motsvarande fall och det som gällt i tidigare motsvarande fall är att de anställda fått välja mellan att antingen flytta med eller att säga upp sig själva. Mot bakgrund av detta nämnda så fann Arbetsdomstolen att de anställda var skyldiga att flytta med och avslog därmed de anställdas talan.

Arbetsdomstolen var dock oenig. Två ledamöter ansåg att då Fastighetsmäklarinspektionens verksamhet uteslutande bedrivits från Stockholm samt att ingen annan ort varit på tal då de anställda anställdes så utgör denna flytt en kraftigt utökad arbetsskyldighet gentemot vad som i övrigt gäller på arbetsmarknaden. Vidare så ställde sig dessa två ledamöter tveksamma till den uttalade branschpraxisen. Detta då tidigare liknande fall löst sig genom utomrättsliga förhandlingar parterna emellan och inte genom domstolsförhandlingar. De två ledamöterna gick därför på de sex arbetstagarnas linje.

Om du som anställd hamnar i tvist med din arbetsgivare eller om du som arbetsgivare hamnar i tvist med en anställd så är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.