Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Män drunknade i tjära men SSAB frias från arbetsmiljöbrott i både tings- och hovrätt

Två män miste livet när de drunknade i tjära på sin arbetsplats hösten 2013. Olyckan inträffade på SSAB:s koksverk i Luleå när de två männen höll på att tömma en cistern innehållandes tjära. Orsaken till olyckan var att ett mätinstrument på cisternen inte var ordentligt kalibrerat. Detta gjorde i sin tur så att en lucka som sågats upp för tömningen öppnades på ett felaktigt sätt och männen dränktes därmed i tjäran. Åklagaren yrkade i tingsrätten på att SSAB skulle dömas för arbetsmiljöbrott och mångmiljonböter men tingsrätten friade SSAB. Åklagaren överklagade till hovrätten. Domen kom nu i november och utfallet blev att SSAB också friades i hovrätten.

De två männen i 60-års åldern omkom hösten 2013 då de stod i begrepp att tömma en cistern på Koksverket i Luleå. I cisternen förvarades stenkolstjära. Det felaktigt kalibrerade mätinstrumentet på cisternen gjorde så att männen fick fel information om mängden tjära i cisternen. De båda männen överrumplades av den faktiska mängden tjära och hann därmed inte ta sig ur cisternen i tid varför de tragiskt drunknade.

När fallet togs upp i Luleå tingsrätt så yrkade åklagaren på att ansvaret för olyckan låg på chefen för koksverket samt på att SSAB därför skulle betala flera miljoner i så kallad företagsbot. Tingsrätten å sin sida höll dock inte med åklagaren och ansåg att varken chefen eller SSAB kunde hållas ansvariga för det inträffade då de ansåg att orsakssambandet mellan det inträffade och ett företags ansvar att förebygga olyckor var otillräckligt.

Den del av domen som berörde SSAB:s ansvar för det inträffade överklagades till hovrätten. Hovrätten tog på nytt upp fallet 2017 och hovrätten menade att männen själva brustit i sina rutiner. Männen ansågs bland annat inte ha agerat aktsamt då de dels arbetat från marknivå och ej från en lyftkorg och då de därutöver sågat för mycket i cisternen.

För att SSAB skulle ha kunnat hållas ansvarigt för olyckan så skulle åklagaren varit tvungen att kunna styrka att SSAB åsidosatt att förebygga olycksfall och att det sedan varit möjligt att kunna påvisa ett samband mellan detta åsidosättande och själva olyckan. Hovrättens bedömning var att detta samband inte gick att påvisa trots det felkalibrerade mätinstrumentet då de ansåg att det inte gick att styrka att någon ansvarig för olycksfall borde känt till eller faktiskt kände till att mätinstrumentet var felkalibrerat. Detta är dock inte detsamma som att SSAB kan anses ha gjort det som ”skäligen kunnat krävas” avseende att förebygga olyckan. Hovrätten ansåg trots detta att SSAB:s arbetsmiljöarbete levt upp till ”rådande standard” och att SSAB därmed gjort det de kunnat göra för att säkerställa att dylika olyckor ej ska kunna inträffa. Hovrätten ansåg därutöver att ”en mängd samverkande olyckliga omständigheter” bidragit till det inträffade och friade därför SSAB.

Önskar ni råd och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör arbetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.