Tandhygienist läckte sekretessbelagd information till Migrationsverket och blev sparkad

Hösten 2016 sparkades en tandhygienist av sin arbetsgivare med anledning av att han kontinuerligt meddelat Migrationsverket om asylsökande patienters ”rätta åldrar”. Mannen fann sig inte i detta så han tog ärendet till tingsrätten där han krävde att hans arbetsgivare Region Gotland skulle betala honom skadestånd för det inträffade och därutöver att avskedandet skulle ogiltigförklaras. Tingsrätten ansåg att avskedandet varit felaktigt men att det samtidigt funnits starka skäl för att säga upp mannen. 

Mannen var anställd av Region Gotland och arbetade som tandhygienist. Under hösten 2016 så kom det till arbetsgivarens kännedom att mannen vid flertalet tillfällen kontaktat Migrationsverket och lämna information om sina asylsökande patienters ”rätta åldrar”. Underlaget för uppskattningen av patienternas ”rätta åldrar” var de undersökningar mannen gjort av patienternas tänder och de bedömningar han gjort av deras visdomständer.

Enligt Region Gotlands sätt att se på saken så hade mannen dels varit illojal mot sin arbetsgivare och därutöver även brutit mot sekretessen vilket Region Gotland menade utgjorde skäl för avsked. Mannen motiverade å sin sida sitt agerande med att han blivit ”uppmuntrad” av en anställd på Migrationsverket att meddela dem eventuella misstankar han hade gällande de asylsökande patienternas åldrar. Därutöver så menade mannen att han upplevde en ”oro” för att ett uteblivet rapporterande från hans sida skulle kunna få konsekvensen att barn och vuxna skulle vistats gemensamt på HVB-hem.

Vad gäller sekretessen inom sjukvården så får den enbart frångås om det kan påvisas att det föreligger särskilda skäl och dessa regleras i lag. Tingsrätten ansåg i sin bedömning att det inte förelåg sådana särskilda skäl i detta fall samt att även om det skulle gjort det så hade mannen inte rätt att på eget bevåg vidarebefordra patientuppgifter till Migrationsverket. Om mannen ansåg att det förelåg särskilda skäl så skulle han först lyft frågan med sin arbetsgivare innan han tog kontakt med Migrationsverket. Mannens påstående om att han blivit ”uppmuntrad” av en anställd på Migrationsverket kunde inte bevisas och den ”oro” mannen känt kunde inte anses utgöra en skälig grund för bryta mot sekretessen. Det sistnämnda mot bakgrund av att arbetsplatsen hanterar omfattande mängder sekretessbelagd information.

Däremot så ansåg tingsrätten inte att mannens syfte varit att äventyra sjukvårdens omfattande sekretess. Mannen hade brutit mot patientdatalagen, offentlighets- och sekretesslagen samt tandvårdlagen men tingsrätten ansåg ej att detta utgjorde tillräckliga skäl för ett avskedande. Tingsrätten ansåg istället att mannen skulle ha blivit uppsagd. Utfallet blev därför att mannen fick ett skadestånd på 35 000 kronor för det felaktiga avskedandet men anställningen fick han inte åter.

Önskar ni råd och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör arbets- eller migrationsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.