Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Sonen får rätt till underhållsbidrag vid växelvis boende men beloppet sänks

Sonen anses ha rätt till motsvarande ekonomisk standard hos sin mamma som han hade hos sin pappa. Med anledning av detta så döms pappan att betala underhållsbidrag retroaktivt för den period då sonen bodde växelvis hos föräldrarna. Hovrätten ansåg dock inte att gymkort ska ingå i standardtillägget och sänker därför det underhållsbidrag som fadern ska betala.

Sonen på snart 18 år bodde till en början växelvis hos sina föräldrar efter deras skilsmässa. Från april 2013 övergick han dock till att bo stadigvarande hos sin mor. Sonen menar, mot bakgrund av detta, att fadern ska betala underhållsbidrag till honom. Underhållsbidraget ska dels omfatta tiden då sonen bodde växelvis men även tiden fram till dess att han gått ut gymnasiet givet att han avslutar sina gymnasiestudier innan han fyllt 21.

Det råder enighet kring att moderns underhållsförmåga är obefintlig och det är konstaterat att fadern har en god ekonomi.

Tingsrätten förpliktigade fadern att betala 44 370 kronor i underhållsbidrag till sonen. Summan avser tiden då sonen bodde växelvis. Hovrätten har dock en annan syn på saken och sänker nu detta belopp. Hovrätten höll dock med tingsrätten om att sonen ska ha rätt till en likartad ekonomisk standard hos båda sina föräldrar trots att de lever åtskilda och att det växelvisa boendet inte inverkar på detta.

Eftersom det är konstaterat att fadern själv står för föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och därutöver att sonen de facto inte lever eller har levt under likartade ekonomiska förhållanden hos sin mor som hos sin far, så anser hovrätten att fadern inte fullgjort sin underhållsskyldighet under tiden då sonen bodde växelvis. Hovrätten menar därför att fadern ska betala underhållsstöd och stödjer sig i detta beslut på 7 kap. 6 § FB, NJA 2013 s. 955.

Parterna är eniga om att 70 992 kronor varit sonens ekonomiska behov under perioden. Dock så är en förälder enbart ansvarig för hälften av sitt barns ekonomiska behov vid växelvis boende (detta enligt Svea hovrätts dom T 10701-13) varför summan som fadern ska betala halveras. Fadern har också rätt att räkna av barnbidraget från denna summa eftersom det oavkortat gick till modern under perioden då sonen bodde växelvis, detta då sonen inte har kunnat bevisa att så inte skedde.

Avseende perioden då sonen enbart bodde hos sin mor så var dock hovrätten och tingsrätten eniga i sina bedömningar. Här anses sonen ha rätt till 1000 kr per månad i standardtillägg då fadern inte har kunnat uppvisa något som styrker att han skulle ha rätt att avräkna något belopp från denna summa. Därutöver så har fadern haft ett avsevärt ekonomiskt överskott som uppgått till mellan 18 792 och 20 453 kronor månatligen.

Hovrätten håller dock inte med tingsrätten i dess bedömning av att gymkort ska omfattas av standardtillägget.

Önskar ni rådgivning kring eller konkret juridisk hjälp med ett ärende som rör underhållsbidrag så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.