Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Reglerna för adoption ska anpassas till samhällsutvecklingen

Regeringen avser att modernisera reglerna för adoption och har lagt fram flera förslag på ändringar. Syftet med förslagen är att sätta barnets bästa i fokus samt att anpassa reglerna efter dagens samhällsutveckling och dagens familjebildningar.

Regeringen har lagt fram en lagrådsremiss och föreslår i denna att de befintliga reglerna ska ersättas med ett helt nytt kapitel i föräldrabalken. Därutöver så föreslås det att det ska tillkomma en ny lag gällande internationella adoptioner.

De huvudsakliga syftena med de föreslagna regeländringarna är att utöka fokus på barnet bästa i en adoptionsprocess samt att likställa reglerna för sambos med de för gifta par. En adoptionsprocess kommer i stort att gå till som en vårdnadsutredning om de nya reglerna träder i kraft.

Andra bestämmelser som ska ingå i det nya regelverket är att adoptivföräldrarna ska ha en skyldighet att informera barnet om att barnet är adopterat samt att den övre åldersgränsen för adoptivföräldrar ska tas bort när det gäller internationella adoptioner.

Önskar ni rådgivning eller konkret hjälp med ett ärende som rör familjerätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.