Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Såväl tingsrätt som hovrätt fattar beslut om jämkning i bodelningsärende

Paret som ärendet gäller träffades på internet. Kvinnan som jobbade som läkare i Moskva sade upp sig, bröt upp med sitt liv där och flyttade till mannen som bodde i Sverige. Mannen hade utgett sig för att vara förmögen och ägare till flertalet fastigheter. Det visade sig dock att fastigheterna var mannens söners och att det i verkligheten varit kvinnan som fört med sig tillgångar in i äktenskapet varför både tings- och hovrätt fann det rimligt att bodelningen skulle jämkas. 

Väl i Sverige så fick kvinnan efter en tid anställning som läkare även här. Efter dryga sju års äktenskap så uppmärksammade mannen att hon skickade pengar till släkt i utlandet. Mannen fann detta agerande orimligt och begärde snart skilsmässa.

De hamnade hos en boutredningsman och denne fattade beslut om att parets tillgångar skulle fördelas jämnt mellan de båda. Kvinnan fann sig inte i detta utan krävde istället att de skulle få behålla de tillgångar de respektive hade med sig in i äktenskapet eller att hon åtminstone skulle ges rätten att få behålla en större del. Kvinnan motiverade detta ställningstagande med att mannen hävdat sig ha en god ekonomi samt att påstod att han ägde fastigheter i Sverige. Det visade sig dock att detta ej stämde. Fastigheterna stod skrivna på mannens söner och mannen hade gått i konkurs.

Kvinnan å sin sida hade medfört närmare 1,5 miljoner kronor in i äktenskapet. Det hade rört sig om kontanter som placerats i ett bankfack ur vilket mannen plockat pengar under äktenskapet. Därutöver så hade kvinnan betalat både parets hyra samt den största delen av deras löpande utgifter.

Mannens version gick ut på att kvinnan inte alls haft med sig några 1,5 miljoner samt att det inte stämde att han plockat några pengar ur bankfacket utan hennes godkännande. Han menade också på att det i själva verket varit han som de första åren betalat deras gemensamma utgifter ur egen ficka.

Då ärendet hamnade i tingsrätten så ansåg denna att det fanns skäl för jämkning. Tingsrätten motiverade detta med att mannen påstått sig vara förmögen men att det i själva verket varit kvinnan som medfört betydande tillgångar in i äktenskapet. Det faktum att mannen krävt kvinnan på hyra fann tingsrätten också anmärkningsvärt mot bakgrund av att deras bostad ägdes av mannens son som lät mannen bo där gratis. Tingsrätten gjorde därför bedömningen att det var skäligt att vardera part skulle få behålla den egendom de haft med sig in i äktenskapet.

Mannen ansåg sig i och med detta förfördelad och överklagade därför tingsrättens dom till hovrätten. Hovrätten gick dock i stort på tingsrättens linje och menade på att äktenskapet inte varit ekonomiskt jämlikt. Hovrätten menade också att det faktum att mannen skaffat bankfacket som kvinnans medhavda pengar låg i hade inneburit att mannen kunnat kontrollera och delvis använda kvinnans pengar. Jämkningen stod därför fast även i hovrätten men ändrades till att kvinnan fick rätt att behålla tre fjärdedelar av boet.

Önskar ni rådgivning eller konkret hjälp med ett ärende som rör bodelning så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.