Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Drygt hälften av tillfrågade arbetsgivare i DO:s enkätundersökning är ovetandes om nya regler i diskrimineringslagen

För ett drygt år sedan tillkom nya regler i diskrimineringslagen avseende arbetsgivares skyldighet att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. En enkätundersökning utförd av Diskrimineringsombudsmannen (DO) visar dock att mer än hälften av de tillfrågade arbetsgivarna inte alls är insatta i dessa regler.

Reglerna som infördes den 1 januari 2016 berör arbetsgivares och utbildningssamordnares skyldigheter att ”arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter”. Detta arbete omnämns i lagen som ”aktiva åtgärder” och det är ett arbete som ska utföras ”löpande”, enligt DO.

DO:s enkätundersökning visar på att 60 procent av de högsta cheferna och personalcheferna inte tillgodogjort sig dessa nya regler – de kan inte ge ett enda exempel. Därutöver så är det endast 25 procent av de tillfrågade som svarar att dessa nya regler har förändrat deras arbetssätt.

De nya reglerna innefattar bland annat att arbetsgivare ska bedriva ett undersökande arbete för att se om det finns risk för diskriminering och/eller trakasserier på arbetsplatsen. Identifieras risker så skall arbetsgivaren analysera orsakerna till dessa samt genomföra nödvändiga åtgärder, något som mer än hälften de tillfrågade cheferna alltså inte känner till.

– Nu har vi ett bra ramverk för att kunna motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Och nu är det upp till alla arbetsgivare att ta sitt ansvar och leva upp till lagens krav om det ska bli någon förbättring, säger DO Agneta Broberg.

Önskar ni rådgivning kring eller konkret hjälp med ett ärende som rör diskriminering och/eller trakasserier på arbetsplatsen så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.