Advokat varnas av Advokatsamfundets disciplinnämnd – förde ej över underhållsbidrag till ex-klient

Mannen förde månatligen över pengar till sin ex-frus advokat under 14 års tid. Pengarna som utgjorde det underhållsbidrag som mannen skulle betala skulle sedan advokaten föra över till ex-frun, vilket aldrig skedde. Kronofogden fick kopplas in och utmätning av advokatens klientmedelskonto fick göras. Advokaten fick även en varning av Advokatsamfundets disciplinnämnd. 

De tidigare makarna separerade år 2002. Separationen åtföljdes av en vårdnadstvist i vilken advokaten företrädde kvinnan. Vårdnadstvisten avgjordes slutligen i hovrätten år 2007. Mannen hade varje månad fört över pengar motsvarande underhållsbidraget till advokatens klientmedelskonto men fick trots detta krav från Försäkringskassan som hade betalat ut bidragsförskott till kvinnan.

Mannen bestred kraven med hänvisning till insättningarna han hade gjort till kvinnans advokat men kraven gick trots detta vidare till Kronofogden.

Advokaten hävdar i sitt yttrande till disciplinnämnden att mannen ska ha varit fullt införstådd i att han inte med ”befriande verkan” kunde betala underhållsbidraget via advokatbyrån. Kronofogden gjorde vid tre separata tillfällen utmätningar av advokatbyråns klientmedelskonto med anledning av det bidragsförskott som Försäkringskassan betalat ut.

Advokaten pekade också på en korrespondens med mannen från 2011. I denna frågade mannen om underhållsbidraget hade vidarebefordrats till kvinnan vilket advokaten hade besvarat med att pengar enbart hade överförts till Kronofogden.

Advokaten får nu en varning av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Motiveringen till nämndens beslut lyder som följer:

”Av utredningen framgår att det uppdrag, i vilket A (advokaten) företrätt K (kvinnan) mot M (mannen) sedan många år är avslutat. Nämnden konstaterar att det under sådana förhållanden har ålegat A att, genom omedelbar återbetalning till M, se till att han inte haft dennes medel på ett klientmedelskonto.”

”Nämnden konstaterar vidare att A borde ha varit mer aktiv med att söka förhindra att M överförde pengar till advokatbyråns klientmedelskonto och att han borde ha varit tydligare i sin information härom till M.

Mot bakgrund av den långa tid som förflutit anser nämnden att advokatens agerande innebär ett ”allvarligt åsidosättande”, varför advokaten nu tilldelats en varning.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör underhållsbidrag så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.