Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Migrationsöverdomstolen ger asylsökande man rätten att själv välja ombud trots att ärendet fördröjs

Migrationsverket nekade en asylsökande man att själv få välja en specifik advokat som offentligt biträde. Migrationsverket stödde sitt nekande på att advokaten ifråga var uppbokad så till den grad att ärendet skulle komma att fördröjas med fyra månader. Den asylsökande mannen överklagade Migrationsverkets beslut till Migrationsöverdomstolen som gav mannen rätt.

Då Migrationsverket nekade mannen att företrädas av den advokat han själv begärt så förordnades ett annat offentligt biträde. Mannen kunde inte acceptera detta och överklagade därför beslutet till Migrationsdomstolen i Göteborg som gav mannen avslag på hans överklagande.

Migrationsdomstolen ansåg att det förelåg ”särskilda skäl” då ärendet skulle fördröjas med fyra månader om mannen skulle företrädas av den advokat han själv begärt. Migrationsdomstolen ansåg därför också att Migrationsverket haft rätt i att både neka mannen det ombud hans önskade men även i att utse ett annat.

Mannen överklagade Migrationsdomstolens beslut till Migrationsöverdomstolen som delvis hade en annan syn på saken. Migrationsöverdomstolen höll med om att det kan finnas särskilda skäl att neka ett begärt ombud eftersom det är viktigt att ärenden avgörs inom en rimlig tid.

Migrationsöverdomstolen konstaterade dock också att ”det fria biträdesvalet” är en mycket viktig princip och att inskränkningar av denna princip endast bör göras om det kan anses föreligga starka skäl.

I slutändan blir det en avvägningsfråga mellan två viktiga principer.

Migrationsöverdomstolen kunde konstatera att mannen, redan då han begärde sin advokat, hade fått vänta i ett drygt år på en prövning av sin asylansökan varför de ansåg att det var viktigt att processen inte drog ut mer på tiden än vad som var nödvändigt.

Migrationsöverdomstolen konstaterar samtidigt att:

”Här måste också beaktas att X (mannen) redan hade etablerat kontakt med och kände förtroende för den advokat som han önskade få förordnad. X har också uppgett att han godtar den fördröjning av handläggningen som ett förordnande av A (advokaten) skulle medföra.”

Med anledning av detta så ansåg Migrationsöverdomstolen att fördröjningen av ärendet inte utgjorde några ”särskilda skäl” samt att det viktigaste var att mannen fick företrädas av den advokat han begärt och kände förtroende för.

Migrationsöverdomstolen konstaterar också att:

”Migrationsverket har numera förordnat ett annat offentligt biträde för X. Det ankommer på Migrationsverket att vidta de åtgärder som följer av denna dom.”

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör migrationsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.