Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Nyttjanderätt innebär inte rätt att hyra ut – pappa förlorar i hovrätten

Pappan skänkte en jordbruksfastighet som gåva till sin dotter men behöll samtidigt nyttjanderätten. Han tecknade sedan ett hyresavtal med en familj avseende ett bostadshus på fastigheten. Det hade han inte rätt att göra enligt hovrätten.

2007 överlät pappan jordbruksfastigheten till sin dotter men behöll nyttjanderätten. Fem år senare, 2012, så ingick mannen ett avtal med en familj avseende uthyrning av ett bostadshus på fastigheten. Då familjen efter en tid upptäckte att det var mannens dotter som ägde fastigheten så började de betala hyran till henne och en hyrestvist tog vid.

Efter tre års tvistande parterna emellan så fick mannen nog och tog ärendet vidare till Jönköpings tingsrätt där han stämde familjen på 150 000 kronor i utebliven hyra.

Frågan som uppstod i tingsrätten var då om nyttjanderätten även inbegrep att mannen skulle ha rätt att hyra ut huset. Tingsrätten pekade på att Högsta domstolen i ett snarlikt fall hade ansett att nyttjanderättshavaren, då det gäller partiella nyttjanderätter, ska ha rätt att överlåta sin nyttjanderätt.

Själva gåvobrevet ansåg tingsrätten däremot vara otydligt formulerat då det inte klart och tydligt framgick vad mannen som nyttjanderättshavare skulle ha för rättigheter. Vad som däremot tydligt framgick var att dottern inte ansåg att gåvobrevet gav pappan rätten att hyra ut bostadshuset.

Tingsrätten menade att dottern rimligen skulle äga rätten att fatta beslut rörande fastighetens nyttjande då hon var ensam ansvarig för fastighetens löpande kostnader. Mot bakgrund av detta så ansåg tingsrätten att hyresavtalet som pappan tecknat med familjen var att betrakta som ogiltigt.

Mannen fann sig inte i detta och överklagade därför domen till Göta hovrätt som gick på samma linje som Jönköpings tingsrätt. Hovrätten menade också att det i detta fall inte rör sig om någon partiell nyttjanderätt.

Hovrätten menade istället att jordabalkens allmänna huvudregel, som säger att fastighetsägarens godkännande krävs för att en nyttjanderättshavare ska kunna hyra ut sin nyttjanderätt, var tillämpbar i detta fall. Hovrätten ansåg därutöver, precis som tingsrätten, att gåvobrevet var otydligt formulerat.

Sammantaget så bidrog dessa omständigheter till att pappan även förlorade i hovrätten.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör fastighetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.