Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Hovrätten ansåg att 223 kronor i timmen exklusive moms var skäligt för en takomläggning

En man anlitade Janke Bygg för hjälp med att lägga om sitt tak. När Janke Bygg fakturerade mannen så ville han inte betala. Mannen menade att det överenskomna timpriset överskreds i fakturan, att tidsåtgången var för hög samt att han rimligen skulle ha rätt till ett prisavdrag för fel. Det hela utmynnade därför i en rättslig tvist.

Enligt Janke Bygg så hade dem kommit överens med mannen om att debiteringen för omläggningen av mannens tak skulle ske på löpande räkning där timkostnaden skulle vara 223 kronor exklusive moms.

Då Janke Bygg skickade sin faktura till mannen så ansåg mannen att fakturan var felaktig och han ville därför inte betala enligt fakturan.

Mannen menade att överenskommelsen med Janke Bygg var en timkostnad om 120 kronor och han menade vidare att de 330 timmar som Janke Bygg fakturerat var alldeles för mycket. Därutöver så ville mannen ha prisavdrag för fel.

Ärendet gick igenom både tings- och hovrätten. Dessa två instanser var eniga om att en rimlig tidsåtgång för arbetet med taket skulle vara 181 timmar, att vissa fel hade begåtts samt att en takläggare normalt debiterar cirka 450 kronor i timmen för en takomläggning. Därutöver så skiljde sig dock tingsrättens och hovrättens bedömningar åt.

Tingsrätten gick på mannens linje och menade att han kunnat uppvisa att det överenskomna priset varit 120 kronor i timmen.

Hovrätten gick däremot på Janke Byggs linje och menade att ett skäligt timpris var 223 kronor exklusive moms.

Utfallet i ärendet blev därför att mannen dömdes till att betala Janke Bygg 41 000 kronor efter prisavdrag för felen.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör köprätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.