Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Kvinna undkommer betalning för pianolektion på grund av bruten arm – för sen avbokning till trots

Kvinnan ingick ett avtal med Triple Talent AB avseende pianolektioner. Efter en första prova-på-lektion så bröt dock kvinnan armen och fann det därför tvunget att avboka pianolektionerna. Triple Talent AB ansåg dock att kvinnan var bunden till avtalet, att hon inte följde det och att hon därför skulle betala för lektionerna, armbrottet till trots. Hovrätten menade däremot att armbrottet utgjorde en oförutsedd händelse och att en analog tillämpning av konsumentköplagen innebar att armbrottet inte skulle kunna ligga kvinnan till last.

Avtalet mellan kvinnan och Triple Talent AB skrevs under den 15 juli 2016. Bolaget hävdade att det faktum att kvinnan undertecknat avtalet innebar att avtalet också blev bindande. Kvinnan hade därmed, enligt bolaget, förbundit sig att betala 1 313 kronor månatligen för grupplektioner i piano som hölls på onsdagar från och med augusti månad. Bolaget hävdade också att det framgick tydligt i avtalet att en eventuell avbokning skulle ske innan den 15:e månaden innan beställaren ville att avtalet skulle upphöra.

Den 20 juli, fem dagar efter att kvinnan undertecknat avtalet och efter att hon haft en prova-på-lektion, så meddelade hon bolaget att hon ansåg att nivån i gruppen var för hög för henne. Hon meddelade därefter också att en anställning och ett armbrott förhindrade henne att fullfölja kursen. Kvinnan menade att det varit omöjligt för henne att säga upp avtalet innan den 15:e eftersom prova-på-lektionen hölls först den 20:e. Enligt kvinnan så var det därför orimligt att hon skulle behöva betala för lektionerna i augusti varför hon inte betalade fakturan.

Ärendet hamnade inledningsvis i tingsrätten som gav bolaget rätt. Detta innebar bland annat för kvinnans del att hon skulle betala fakturan för augusti månad som låg på 1 313 kronor. Då hovrätten såg över ärendet så blev utfallet dock ett annat.

Hovrätten menade att det, precis som bolaget hävdade, rörde sig om ett bindande avtal. Eftersom tvisten handlar om utbildning så är dock Konsumenttjänstlagen (KtjL) inte direkt tillämplig, dock ansåg hovrätten att den kunde tillämpas analogt. Detta innebär att den specifika frågan inte är direkt reglerad i lag och att man då får utgå från lagreglering på liknande områden. Hovrätten drar därför slutsatsen att kvinnan enligt 42 § KtjL inte gjort fel då hon avbeställde augusti månads lektioner trots av hon avbeställde efter den 15 juli och att hon därmed inte följt avtalet.

Hovrätten hänvisade till 42 § andra stycket i KtjL då de nekade bolaget ersättning för den förlust som uppkommit då bolaget inte tagit andra uppdrag på grund av att kvinnan inte avbeställde enligt avtalet. Det faktum att kvinnan bröt armen innebar att hon rent praktiskt inte skulle kunna fullfölja lektionerna och hon skulle därför gå miste om själva syftet med tjänsten. Då armbrottet utgjorde en oförutsedd omständighet så var detta något som inte skulle kunna ligga henne till last. Enligt 42 § första stycket KtjL så skulle dock bolaget ersättas för det arbete som, avbeställningen till trots, behövde utföras.

Enligt kvinnan så hade bolaget även ändrat i avtalet efter det att hon undertecknat det genom att, utan hennes vetskap eller medgivande, lagt till ytterligare text. Hovrätten ansåg dock inte att kvinnan kunnat göra det övervägande sannolikt att så hade skett.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör köprätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.