Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

DO vill ha möjligheter att kunna straffa diskriminerande arbetsgivare – vite anses otillräckligt

I dagsläget så har Diskrimineringsombudsmannen (DO) enbart möjligheten att använda sig av vitesförelägganden gentemot arbetsgivare som diskriminerar. DO är inte nöjd med detta och anser att det skulle ”ge en starkare signal om allvaret i frågorna” om de istället fick möjligheten att använda sig av straffavgifter och tvångsåtgärder. 

Åtgärden som idag står till DO:s förfogande består av att, via nämnden mot diskriminering, begära ett vitesföreläggande då arbetsgivare åsidosätter sitt lagstadgade ansvar att motverka och stävja trakasserier och diskriminering.

DO anser dock att denna åtgärd är otillräcklig och önskar därför få möjligheter, liknande dem som exempelvis Datainspektionen och Konkurrensverket har, att meddela sanktioner som näringsförbud, ålägganden, böter och straffavgifter.

DO menar att deras nuvarande möjlighet med vitesförelägganden syftar till att ”tjäna som påtryckning för en viss aktör att vidta vissa specificerade åtgärder inom en viss tid”. En sanktion skulle däremot, enligt DO, ha en avskräckande verkan och den skulle dessutom kunna utfärdas per omgående då en överträdelse sker.

Därutöver så menar DO att Sverige inte följer EU-rättens villkor som säger att sanktioner ska vara ”effektivt avskräckande för den som diskriminerar”, så länge som DO:s möjligheter förblir oförändrade.

DO önskar också få möjligheten att kunna ta ett ärende till domstol och kräva arbetsgivare på skadestånd även i de fall där det inte finns någon specifik skadelidande, en möjlighet de idag saknar. Sanktionsmöjligheterna idag bygger på att en skadelidande går att identifiera, menar DO.

DO:s motivering till detta är att mycket av det som diskrimineringslagen förbjuder är av ”en mer strukturell karaktär”, vilket innebär att begångna överträdelser drabbar ett stort antal personer på en arbetsplats och inte enbart en enskild. Det kan handla om saker som en systematiserad lönediskriminering, brister i den fysiska tillgängligheten i lokaler samt krav för anställning som är diskriminerande.

DO menar också att det finns ett behov av att höja skadeståndsbeloppen till en nivå som verkar avskräckande, något dagens skadeståndsbelopp inte gör.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör arbetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.