Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Hyresgäst mer än halverade sin egen hyra med anledning av missfärgat dricksvatten – blir av med kontraktet och tvingas flytta

Dricksvattnet i mannens lägenhet var brunt och mannen valde därför att, på eget bevåg, mer än halvera sin hyra. Mannens tilltag föranledde att hyresvärden gick till hyresnämnden och begärde att mannens hyresavtal skulle upphöra. Hyresnämnden instämde i att det bruna vattnet var att betrakta som en ”brist” i lägenheten men hyresvärden fick likväl rätt och mannen blir nu tvungen att se sig om efter ett annat boende.

Mannen menade att dricksvattnet, med anledning av missfärgningen, var otjänligt som hushållsvatten. Han ansåg sig därför ha rätt att nedsätta sin hyra från 4 405 kronor till 2 150 kronor utan att få detta godkänt av hyresvärden.

Hyresvärden såg inte med blida ögon på mannens självpåtagna hyresreducering och tog därför ärendet till hyresnämnden med krav på att mannen skulle åläggas att flytta. Hyresvärden menade att missfärgningen var något som inte gick att åtgärda och pekade samtidigt på att utförd provtagning visat att vattnet var tjänligt. Den bruna färgen kom sig av att vattnet hade en hög järnhalt, vilket är ofarligt.

Hyresnämndens höll med mannen om att missfärgningen av vattnet var att betrakta som en brist i boendet samt att det kunde ha en negativ inverkan på hyresrättens bruksvärde. Samtidigt menade de att mannen varit fullt medveten om denna brist, som var av bestående karaktär, samt att den inte var möjligt för hyresvärden att åtgärda.

Då det missfärgade vattnet utgjorde en bestående brist i boendet som inte var möjlig att åtgärda, så kunde hyresnämnden konstatera att mannen inte hade haft rätt att hålla inne med någon hyra. Det han istället skulle ha gjort var att omförhandla hyresvillkoren för att på så vis försöka nå en hyresnivå som var rimlig i förhållande till lägenhetens bruksvärde.

Hyresnämnden ansåg därför att mannen ”åsidosatt sina förpliktelser” då han, utan att komma överens med hyresvärden, nedsatt sin hyra. Hyresnämnden gav därför hyresvärden rätt och beslutade att mannen var tvungen att flytta.

Detta beslut föll inte väl ut hos mannen som därför överklagade till hovrätten. Hovrätten avslog dock mannens överklagande varför han förlorade sitt hyreskontrakt och blev tvungen att se sig om efter ett nytt boende.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör fastighetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.