Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Man blev uppsagd på grund av olovlig frånvaro men fick rätt till allmänt skadestånd då uppsägningen skedde via sms

Mannen företog sig en Thailandsresa utan att ansöka om lov från sin arbetsgivare. Detta tilltag föranledde att han blev uppsagd från sin tjänst som lunchkock. Då ärendet hamnade i tingsrätten så gjordes bedömningen att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig gentemot mannen då mannen blivit uppsagd via sms. Ett sådant tillvägagångssätt strider nämligen mot reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Tingsrätten bedömde dock att det fanns saklig grund för själva uppsägningen.

Mannen jobbade som lunchkock på en restaurang i Stockholm. I april 2017 bestämde sig mannen för att han behövde semester och företog sig därför en Thailandsresa. Han åsidosatte dock att förankra sina semesterplaner hos sin arbetsgivare.

Under pågående semester så får mannen ett sms av sin arbetsgivare. I detta sms så lät arbetsgivaren meddela att mannen blivit uppsagd och att anledningen till uppsägningen var den olovliga semester han vid tillfället befann sig på. Efter detta sms så dröjde det en och en halv månad innan mannen fick en skriftlig uppsägning som  arbetsgivaren skickade till honom via rekommenderat brev.

Förfarandet fick mannen att ilskna till varför han tog ärendet till tingsrätten. Mannen ansåg att saklig grund för uppsägningen saknades samt att uppsägningen inte genomförts på ett korrekt sätt. Med anledning av detta så begärde mannen cirka 177 000 kronor i skadestånd.

Det faktum att arbetsgivaren sade upp mannen via sms strider mot reglerna i LAS som säger att en uppsägning ska ske personligen alternativt via rekommenderat brev. Till sitt försvar så hävdade arbetsgivaren att sms:et endast skulle ses som en underrättelse om uppsägning vilken åtföljdes av den faktiska uppsägningen som mannen senare mottog via rekommenderat brev.

Avseende om arbetsgivaren haft saklig grund för att säga upp mannen så menade tingsrätten att så var fallet. Det var inte den första gången som mannen varit olovligen frånvarande från sitt arbete – det var fjärde året i följd. Tingsrätten ansåg därför att frånvarons omfattning var sådan att saklig grund för uppsägning kunde anses föreligga.

Tingsrätten ansåg dock att sms:et var att betrakta som ett besked om uppsägning. Detta då arbetsgivaren angav i sms:et att denne ”måste säga upp mannen med omedelbar verkan” samt att uppsägningstidens första dag var den då arbetsgivaren hade skickat sms:et. Tingsrätten kunde därför konstatera att uppsägningen som sådan skett på ett felaktigt sätt och menade därutöver att det var av underordnad betydelse att arbetsgivaren senare sänt mannen ett rekommenderat brev.

Utfallet i målet blev därför att tingsrätten gav mannen rätt till 30 000 kronor i allmänt skadestånd på grund av den felaktigt genomförda uppsägningen. Då det fanns saklig grund för uppsägningen så nekades mannen dock ekonomiskt skadestånd för inkomstförslut och utebliven semesterlön.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör uppsägning så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.