Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Inte diskriminering att framhålla skollagen och skolans värdegrund för att försöka förmå kvinnlig vikarie att ta manliga kollegor i hand

En kvinnlig inhyrd skolvikarie ville av religiösa skäl inte ta manliga kollegor i hand. Kvinnan blev därför inkallad till skolans rektor som, enligt kvinnan, förklarade att hon var tvungen att även ta män i hand för att kunna jobba kvar på skolan. Unionen misslyckades med att påvisa att detta utgjorde diskriminering av kvinnan då rektorns ultimatum inte gick att styrka.

Det hela utspelade sig på Kunskapsskolan i Helsingborg där kvinnan hyrts in som vikarie. Vikariatet sträckte sig över tre dagar under vilka kvinnan vid ett upprepat antal tillfällen valt att inte ta manliga kollegor i hand. Kvinnan hänvisade till religiösa skäl. Kvinnans ovilja att ta manliga kollegor i hand föranledde att hon blev inkallad till rektorn. Rektorn förklarade, enligt kvinnan, att kvinnans agerande var oförenligt med både skollagen och skolans värdegrund. Kvinnan ska under samtalet med rektorn även ha fått ett ultimatum som gick ut på att hon var tvungen att ta män i hand om hon skulle kunna jobba kvar på skolan varför kvinnan valde att avsluta sitt vikariat.

Rektorns version av vad som hade sagts under samtalet skilde sig dock ifrån kvinnans. Rektorn menade att hon enbart förklarat för kvinnan att skollagen och läroplanen inbegrep krav på likabehandling av män och kvinnor och att detta i sin tur innebar att anställda på skolan hade en skyldighet att handla utefter detta. Detta då de anställda ska vara förebilder för skolans elever. Rektorn ska även ha förklarat att skolans anställda därför också var skyldiga att verka för att alla behandlas lika samt för att traditionella könsmönster motverkas.

Ärendet hamnade till sist i AD (Arbetsdomstolen) då Unionen väckt talan och menat på att de krav som skolan framställt inneburit att kvinnan blivit direkt eller indirekt diskriminerad.

Efter att AD tagit del av samtligas vittnesmål så fann de skäl för att ifrågasätta kvinnans version av samtalet med rektorn. AD valde därför att låta rektorns version av vad som sagts utgöra grund för bedömningen av ärendet. Enligt AD så gick det inte att styrka att rektorn hade givit kvinnan något ultimatum. Även om kvinnan uppfattat rektorns hänvisning till skollagen och läroplanen och rektorns krav på att hon skulle ta manliga kollegor i hand som ett ultimatum, så gick detta inte att reda ut eftersom kvinnan lämnade rummet istället för att svara på rektorns frågor. AD menar att det därför inte går att styrka att kravet framställdes som en följd av samtalet mellan rektorn och kvinnan och att skolan därmed skulle varit skyldig att utreda saken närmare.

AD kommer därför fram till att Unionen inte har kunnat påvisa att Kunskapsskolan krävt att kvinnan ska ta manliga kollegor i hand och att detta krav skulle ha föranlett att kvinnan inte kunnat utföra sitt arbete. AD menar vidare att detta gäller trots det att rektorn uppgivit att det, enligt henne, är oförenligt med skollagen och läroplanen att inte ta manliga kollegor i hand.

Unionens talan avslås därmed då AD menar att det inte går att styrka att kvinnan har blivit diskriminerad.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör arbetsrätt så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.