Ett närmare samarbete mellan de Nordiska dataskyddsmyndigheterna har inletts med anledning av GDPR

Fredagen den 25:e maj börjar reglerna i den nya dataskyddsförordningen GDPR, som EU beslutat om, att gälla. Med anledning av detta så inleder Nordens samtliga myndigheter som ansvarar för dataskydd ett närmare samarbete. Detta samarbete syftar bland annat till att utarbeta ett gemensamt system för klassificering, ett gemensamt system för hantering av incidenter samt ett utbyte av mallar för biträdesavtal. 

I och med att GDPR nu träder i kraft så har en mängd företag, organisationer, juridiska personer, myndigheter och kommunala organ varit tvungna att se över och anpassa sin hantering av personuppgifter så att de följer reglerna i denna nya förordning. Detta då brott mot reglerna i GDPR kan resultera i dryga böter.

GDPR:s ikraftträdande har också föranlett att Nordens samtliga dataskyddsmyndigheter har inlett ett närmare samarbete med varandra. Syftet med detta samarbete är att effektivisera myndigheternas tillsynsarbete.

Med anledning av detta samarbete så hölls ett möte i Köpenhamn den 7-8 maj. Närvarande på detta möte var bland andra cheferna för dataskyddsmyndigheterna i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland.

Mötet utmynnade i att myndigheterna enades om en deklaration innehållandes en mängd samarbetsåtgärder som exempelvis samarbetsåtgärder för att säkerställa att myndigheter som måste utse dataskyddsombud har gjort just detta. Andra exempel är ett framtagande av gemensamma vägledningar, ett framtagande av ett likartat arbetssätt avseende klassificering och hantering av eventuella personuppgiftsincidenter samt ett utbyte av mallar för biträdesavtal myndigheterna emellan.

Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin säger i en kommentar om mötet:

– Dataskyddsmyndigheterna i Norden har sedan länge ett samarbete, men nu fördjupar och intensifierar vi det.

Önskar ni rådgivning kring och/eller konkret hjälp med ett ärende som rör GDPR så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.