Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Riksrevisionen ska granska de könsskillnader som förekommer i samband med sjukskrivningar

Sjukskrivningar hos kvinnor är närapå dubbelt så vanligt förekommande som hos män. Men anledning av detta så ska Riksrevisionen genomföra en granskning som ska syfta till att sprida ljus över vad skillnaden grundar sig i. Riksrevisionen ska särskilt se över om det görs olika bedömningar av arbetsförmåga samt rätt till sjukpenning beroende på om det handlar om en kvinna eller en man.

Riksrevisorn Stefan Lundgren säger i en kommentar att:

– Om det finns systematiska skillnader i hur män och kvinnor behandlas i sjukskrivningsprocessen blir målen om att hälso- och sjukvården ska vara jämställd svåra att nå.

Hälsan ska vara jämställd enligt de jämställdhetsmål som regeringen har satt upp. Dessa mål till trots så sjukskrivs kvinnor idag i närapå dubbelt så hög utsträckning som män och skillnaden mellan könen i detta avseende har stadigt ökat sedan 1980-talet.

Riksrevisionen menar att de förklaringar som getts till detta fenomen har varit att kvinnor och män i stort söker sig till olika yrken samt att kvinnor generellt är mer ansvarstagande när det kommer till obetalt hemarbete.

Det finns inget nämnvärt stöd i forskningen angående att kvinnors mer omfattande sjukfrånvaro skulle ha sin grund i att kvinnors hälsa generellt sett skulle var sämre än mäns. Riksrevisionen ska därför se över om det kan tänkas förhålla sig som så att kvinnor och män inte behandlas lika i samband med själva sjukskrivningsprocessen – mer specifikt om det görs olika bedömningar av arbetsförmåga samt rätt till sjukpenning beroende på om den sjuka är kvinna eller man.

Riksrevisionen ska redogöra för sina slutsatser i en rapport som är tänkt att publiceras i april i år.

Önskar ni rådgivning och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.