Avskedandet av Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren ogiltigförklaras av Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen har ogiltigförklarat avskedandet av Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren med anledning av att hon inte ansågs ha åsidosatt sina åtaganden på ett tillräckligt grovt sätt i samband med den omskrivna it-skandalen.

I mars 2015 så blev Maria Ågren generaldirektör för Transportstyrelsen. Den omskrivna it-skandalen kom till allmänhetens kännedom under försommaren 2017. I samband med detta så framkom det att Maria Ågren accepterat ett strafföreläggande avseende vårdslöshet med hemlig uppgift innan dess att hon avskedades i september 2017. Avskedandet har nu setts över av Arbetsdomstolen som valde att ogiltigförklara det.

Bakgrunden till att Maria Ågren avskedades var att hon mellan maj och september 2015 drev igenom något som kallas för avstegsbeslut. Effekten av dessa avstegsbeslut blev att ett par Tjeckiska lagringstekniker blev behöriga att få åtkomst till Transportstyrelsens it-system trots att dessa tekniker inte hade genomgått någon säkerhetsprövning – ett förfarande som strider mot bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.

Arbetsdomstolen kunde dock konstatera att det inte bevisats att Maria Ågren skulle ha gjort sig skyldig till vårdslöshet med hemlig uppgift. Det hade heller inte bevisats att Maria Ågrens agerande hade lett till att lagringsteknikerna fått tillgång till några hemliga uppgifter. Då Arbetsdomstolen skulle ta ställning till om avskedandet varit riktigt så gjordes därför detta mot bakgrund av att något brott inte var begånget.

Bedömningen som Arbetsdomstolen gjorde var att det fanns brister i Maria Ågrens aktsamhet som myndighetschef. Arbetsdomstolen ansåg att dessa brister varit allvarliga med bedömde inte att de varit avsiktliga.

Då Arbetsdomstolen har granskat Maria Ågrens agerande så har hänsyn också tagits till de väldigt särpräglade omständigheter som vid denna tid rådde på Transportstyrelsen. Exempel på sådana omständigheter är att kunskaperna om tillgängligheten av uppgifter i it-systemet samt kunskaperna om säkerhetsskyddsfrågor var otillräckliga. Vad gäller säkerhetsskyddsfrågorna så skulle dessa rimligen klarlagts redan då it-driften upphandlats och innan beslutet om leverantörsbyte togs. Därutöver så var även tidsplanen för själva överlämnandet av it-driften orealistiskt utformad.

Arbetsdomstolens bedömning av ärendet blev slutligen att avskedandet av Maria Ågren inte var motiverat då hon inte ansågs ha åsidosatt sina åligganden på ett tillräckligt grovt sätt. Maria Ågren får därför sin anställning åter.

Önskar ni rådgivning och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.