Kostnadsfri juridisk rådgivning

0771-955 955

Man trodde att uteplats ingick i hans bostadsrätt – så var inte fallet

Informationen i såväl objektsbeskrivning som prospekt tolkades av mannen som att den 10 kvadratmeter stora uteplatsen precis utanför hans nyinköpta bostadsrätt i Stockholm ingick i bostadsrätten. Så var dock inte fallet.

Den 10 kvadratmeter stora uteplatsen som låg i direkt anslutning till mannens nyinköpta bostadsrätt visade sig tillhöra bostadsrättsföreningen. Ville mannen nyttja denna så var han tvungen att ansöka om tillstånd hos föreningen – ett tillstånd som föreningen närhelst kunde dra tillbaka.

Mannen ansåg att det faktum att en beständig nyttjanderätt avseende nämnd uteplats saknades var att betrakta som ett fel i överlåtelsen av bostadsrätten. Han menade vidare att storleken på det bud han lagt på bostadsrätten grundade sig i att uteplatsen skulle ingå samt att de uppgifter som säljaren lämnat hade gett sken av att så var fallet.

Med anledning av ovanstående så valde mannen att ta ärendet vidare till Solna tingsrätt med krav om skadestånd på 300 000 kronor alternativt ett prisavdrag.

Följande stod att läsa i objektsbeskrivningen:

”Innehavaren tillåts att utnyttja 10 kvm av gården för uteplats”.

Tingsrätten ansåg inte att detta innebar att mannen hade rätt att utnyttja gården. Tingsrätten ansåg vidare att det faktum att mannen inte skulle ha behövt betala för att utnyttja gården även det innebar att mannen inte hade någon rätt att utnyttja gården.

Tingsrätten menade att det heller inte fanns något stöd för mannens påståenden i avtalet mellan parterna eller i några andra skriftliga uppgifter. Mot bakgrund av detta så nekade tingsrätten mannen det skadestånd på 300 000 kronor som han begärt och något prisavdrag ansågs heller inte aktuellt.

Ärendet togs vidare till Svea hovrätt som gjorde samma bedömning som tingsrätten. Svea hovrätt utvecklar även motiveringen till sin bedömning med att rätten att nyttja uteplatsen inte heller kunde ses som en ”benefik” nyttjanderätt d.vs. en förmån utan krav på motprestation i enlighet med det som anges i bostadsrättslagen.

Svea hovrätt understryker slutligen att överlåtelsen är förenlig med innehållet i köpeavtalet varför de fastställer tingsrättens dom. Istället för att få skadestånd eller prisavdrag så åkte köparen därför på att betala 220 000 kronor vilket motsvarar säljarens rättegångskostnader.

Önskar ni rådgivning och/eller konkret hjälp med ett ärende så är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0771-955 955 eller e-post info@juridiskradgivning.nu.